Nämnder

I kommunen finns ett antal nämnder med egna specifika ansvarsområden.

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas, vad de ska göra samt anger mål och ekonomiska ramar för respektive nämnd. Varje nämnd ansvarar för att bedriva den kommunala verksamheten utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål och ekonomiska förutsättningar.

Nämnderna består av politiker som valts till nämnduppdrag av kommunfullmäktige. Arbetet i respektive nämnd leds av en ordförande.

Verksamhetsnämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Kulturnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Teknik- och fritidsnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2023