Nämnder

I kommunen finns ett antal nämnder med egna specifika ansvarsområden.

Det är kommunfullmäktige som utser vilka nämnder som ska finnas, vad de ska göra och vilka mål och ekonomiska ramar som respektive nämnd har. Varje nämnd ansvarar sedan för att bedriva den kommunala verksamheten utifrån sina specifika mål och ekonomiska förutsättningar.

Nämnderna består av politiker som utses av kommunfullmäktige. Arbetet i respektive nämnd leds av en ordförande.

Verksamhetsnämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Kulturnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Teknik- och fritidsnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020