Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i kommunens verksamheter upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede. Strängnäs kommun har en visselblåsartjänst där du anonymt kan anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter.

Anställda i Strängnäs kommun ska i första hand kunna ha en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen. Visselblåsarfunktionen är ett komplement och ersätter inte ett öppet samtalsklimat. Som anställd vänder man sig vanligen till sin närmaste chef. Den som vill uppmärksamma ett allvarligt arbetsrelaterat missförhållande anonymt kan göra det via visselblåsarfunktionen.

När ska funktionen användas?

Visselblåsarfunktionen ska bara användas vid misstanke om missförhållande och när kommunens andra interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga att använda.

Exempel på allvarligt missförhållande

 • Ekonomisk brottslighet som muta, bedrägeri och förfalskning
 • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
 • Sekretessbrott
 • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
 • Jäv i alla former av situationer
 • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
 • Försök att dölja något av ovanstående

När ska funktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas vid händelser som inte är av allmänt intresse eller händelser som berör enskild person. Dessa ska anmälas och hanteras av ansvarig verksamhet.

Vill du anmäla fel eller skadegörelse som gäller gator, parker och grönytor eller andra allmänna platser? Gör då en felanmälan.

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och tjänster lämnar du in dem via e-tjänsten.

Vem kan använda funktionen?

Anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras av en anställd på Strängnäs kommun. Även andra som har en arbetsrelaterad koppling till verksamheten, till exempel arbetssökande, praktikanter och konsulter kan göra en anmälan.

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier hos verksamheten:

 • arbetstagare
 • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
 • personer som söker eller utför volontärarbete
 • personer som söker eller fullgör praktik
 • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning
 • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget
 • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten

Hur gör du en anmälan?

Rapportering kan ske genom webbformulär, telefon eller ett personligt möte. Strängnäs kommun har anlitat Qnister AB som är en utomstående leverantör för hantering av anmälan av visselblås. Deras digitala tjänst gör det möjligt att göra en anonym och cookiefri rapportering. Det är också möjligt med en fortsatt anonym kommunikation mellan visselblåsare och mottagare av informationen.

Du skyddas av sekretess och är garanterad förbud mot repressalier. Inga efterforskningar görs för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan.

Strängnäs kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på Personuppgifter i Strängnäs kommun

Som anmälare kan du själv välja kanal för rapportering

 • Webbformulär (extern sida)
 • Tala in din rapport på telefon +46363300740
 • Boka ett möte på telefon +46363300741

För att säkerställa din anonymitet vid webbanmälan – tänk på följande:

 • Använd inte kommunens dator eller nätverk.
 • Skriv av den här länken och skriv in i din webbläsare: https://whistle.qnister.com/strangnaskommun
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2022