Flygfoto över bostadsområde

Bygga, bo och miljö

Bostäder, tomter, boende och boendeanpassning.

Bygglov, marklov, rivning, strandskydd, avgifter.

Gällande och pågående detaljplaner.

Kommunens översiktsplan berättar om den långsiktiga fysiska planeringen.

Alla pågående och planerade byggprojekt i kommunen.

Kartor, mätning och nybyggnadskartor. 

Hämtning, återvinning, farligt avfall, avgifter och regler.

Eget avlopp, dricksvatten, tillstånd och slamtömning.

Buller, luftkvalitet, ventilationskontroll, och radon. 

Fukt och mögel, hygienlokaler, och livsmedel.

Miljöfarlig verksamhet, muddring, kemikalier, sanering av PCB och förorenad mark.

Naturområden, naturreservat, fiske, parker, fälla träd, sjöar, allemansrätten.

Anslutning till bredband och utbyggnad av fibernätet.

Så styrs kommunens hållbarhetsarbete.