Brandskydd och sotning

Ska du installera en eldstad eller braskamin? Kanske är det dags att sota? Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska brandriskerna i och kring våra hem. De flesta bränder som leder till att personer omkommer inträffar i hemmet. Ofta beror det på vardagliga saker som torrkokning, sängrökning, glömda ljus och att barn leker med eld.

Med en handbrandsläckare och brandfilt på plats har du en chans att begränsa branden och att rädda liv. Fler råd om hur du gör det brandsäkert hemma hittar du på din sakerhet.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Du har ansvar för brandskyddet

Enligt lagen om skydd mot olyckor på riksdagen.se har du som fastighetsägare ansvar för brandskyddet i din fastighet. Du ska se till att utrustning för släckning och för livräddning vid brand eller annan olycka finns nära till hands. Du ska också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Brandvarnare

Brandvarnare är en billig livförsäkring. Med en fungerande brandvarnare i taket ökar chanserna att du ska kunna ta dig ut om det börjar brinna. Varje år dör över 100 människor i bränder, de flesta i sin bostad. På dinsakerhet.se kan du läsa mer om vad du ska tänka på när det gäller brandvarnare.

Företag måste utföra systematisk brandskyddskontroll

Företag, verksamheter och organisationer måste upprätthålla ett skäligt brandskydd. Med det menas att företaget ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för så hög brandsäkerhet som möjligt i lokaler och byggnader. Mer information om hur du arbetar förebyggande hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hjälp och stöd

Det är viktigt att du som fått ansvaret för dessa frågor själv funderar över vilken utformning som passar er verksamhet. Värdera sedan vilka delar ni bör lägga mer eller mindre energi på. Genom att systematiskt och kontinuerligt arbeta med brandskyddet skapas en större förståelse och medvetenhet kring riskerna i verksamheten.

Sotning och brandskyddskontroll

Av de cirka 3000 husbränder som inträffar varje år i Sverige kan ungefär 43 procent härledas till eldstaden. Sotning och brandskyddskontroller görs för att förhindra bränder.

Sotningsverksamheten består av två delar – rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Momenten ska göras med olika frister (mellanrum) men genomförs så långt som möjligt vid samma tillfälle.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid brandskyddskontrollen säkerställs den tekniska statusen på din eldstad, skorsten, imkanaler i restauranger, storkök och liknande utrymmen samt takskyddsanordningen.

Vem genomför sotning?

Kommunen ansvarar för att det finns en fungerande sotningsverksamhet. Det innebär att både brandskyddskontroll och sotning (rengöring) av eldstadsanordningar samt att imkanaler i storkök utförs på rätt sätt och enligt gällande frister. Strängnäs kommun har tecknat avtal med entreprenören Skorstensfejarna LJ AB. Enligt avtalet utför de all föreskriven brandskyddskontroll (myndighetsutövning) och rengöring för fastigheter som är belägna i kommunen. Skorstensfejarna LJ AB hör av sig när det är dags för ett besök hos dig.

Sota själv?

Kravet för att utföra sotningen på egen hand är att det genomförs på ett, ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandens lämplighet och eldstadsanläggningens skick. Momentet brandskyddskontroll utförs dock alltid av kommunens entreprenör. För att sota själv fodras det att du som fastighetsägare har genomgått kurs i sotning. Till exempel Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt.

Byta till annan sotare?

Det finns möjlighet att ansöka om att få anlita en annan sotare än kommunens ordinarie entreprenör för momentet rengöring (sotning) på din fastighet. Momentet brandskyddskontroll utförs dock alltid av kommunens entreprenör.

Om du som fastighetsägare väljer att byta till en annan sotare, ansvarar fastighetsägaren själv för innehållet i avtalet med sotningsleverantören.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2024