Klimat, miljö och hållbarhet

Strängnäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Här berättar vi mer om hur vi arbetar och vilka styrande dokument vi har att förhålla oss till i det dagliga arbetet.

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Definition av hållbarhet, FN:s rapport "Vår gemensamma framtid".

De tre dimenionerna av hållbarhet

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Alla människor ska ges lika möjlighet till en god livssituation utifrån skilda behov och förutsättningar. Det handlar till exempel om jämställdhet, folkhälsa och illgänglighet.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt eller med andra ord om att anlägga ett hållbart förhållningssätt till ekonomin.

Ekologisk hållbarhet handlar om att rådande ekonomisk tillväxt inte ska få ske till priset av en förstörd miljö. Det gäller att långsiktigt bevara ekosystemets produktionsförmåga och biologiska mångfald och minska påverkan på naturens och människans hälsa.

Agenda 2030

Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och globala målen ger en mer detaljerad plan för vad vi måste åstadkomma.

Här kan du läsa mer om arbetet med globala målen i Strängnäs kommun.

Flerårsplan

Agenda 2030 ska ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv ständigt vara en tydlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunkoncernen. Så står det i flersårsplanen för 2022-2024 som är kommunens övergripande styrdokument.

Flersårsplanen för 2022-2024 , 1 MB.

Klimat- och energiplan

Förutom flerårsplanen är klimat- och energiplanen ett viktigt styrdokument. Planen ska säkerställa att vi når kommunens mål om fossilfria transporter 2030 och klimatneutralitet 2040.

I planen finns mål formulerade inom följande fem fokusområden:

  • Hållbara transporter och resor
  • Klimatsmart mat
  • Hållbar konsumtion
  • Energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning
  • Lokal förnybar energiförsörjning

Nyhet!

Nu finns klimat- och energiplanen i en kort-version där du lätt kan identifiera de olika målen och även se vad du själv kan bidra med.

Sammanfattning av klimat- och energiplanen , 19 MB.

Övriga styrande dokument

Det finns flera styrande dokument som på olika sätt reglerar hur vi som kommun ska arbeta för ett mer hålllbart samhälle.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2021