Kommunens krisberedskap

Kommunen ska ha en plan för hantering av extraordinära händelser och göra analyser av risk och sårbarhet, planera för att undvika eller minska konsekvenserna respektive att kunna hantera följderna av extraordinära händelser samt övar för olika krissituationer.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret

Den högsta civila myndigheten på lokal nivå inom kommunen är kommunstyrelsen. Den leds av en politisk ledningsgrupp som leder verksamheten vid kriser och allvarliga händelser. Den operativa krisledningen leds av en krisledningsstab. Den består av ett antal tjänstemän i ledande befattningar, och staben knyter också till sig den personal och sakkunskap som behövs beroende på händelsen. Kommunchefen samordnar kommunens insatser.

Kommunens lednings- och informationsplan

Kommunen har en lednings-och informationsplan för allvarliga olyckor och störningar. Planen används dels för att identifiera viktiga arbetsområden internt, dels för att beskriva den egna organisationen och vår samverkan med andra. I planen finns checklistor, förteckningar på personal, adressförteckningar, och resursförstärkningar som behövs för att klara en pressad situation. I planeringen ingår även förberedelser för andra områden som det ska finnas särskilt hög beredskap för.

Planen kan vara aktuell att börja arbeta efter vid till exempel:

  • Stora störningar i infrastrukturen
  • Omfattande väderstörningar
  • Brand eller annan olycka som berör ett stort antal kommuninvånare
  • Annan allvarlig störning i samhällsfunktionen
  • När regeringen har beslutat om höjd beredskap

Informationscentral

En informationscentral upprättas vars uppgift är att samordna informationen från ledningsgruppen ut till allmänheten, och den personal som är berörd av den aktuella händelsen. Information kan t ex ges via massmedia, genom kommunens hemsida, genom telefonväxeln eller särskild upprättad telefonservice. Informationscentralen arbetar med eller i anslutning till ledningsgruppen.

Vi behöver din hjälp vid kris

När krisen kommer behövs fler resurser än vad kommunen själv har. Du är som frivillig är en stor tillgång i krisarbetet och uppgifterna kan variera mycket. Vi behöver personer i alla åldrar som både kan vara stöd till drabbade, rycka in och göra viktiga samhällsinsatser eller som är duktiga på något specialområde.

Vill du vara med i frivilligarbetet? Kontakta:

Strängnäsbygdens civilförsvarsförening
Elisabeth Karlsson
0159-214 50 eller 070-292 35 70
civil.se

Mälardalens bilkår
bilkaren.se/malardalen

Frivilliga automobilkåren i Södermanland
Våge Wikström 016-35 10 86
fak.se

Om uppdraget

Strängnäs kommun har gett flera frivilligorganisationer i uppdrag att svara för visst stöd i kommunens krisplanering. Det finns ett behov av att utbilda och öva över 100 frivilliga personer för att kunna genomföra uppdraget. Frivilliga resursgrupper (FRG) samordnas av Civilförsvarsföreningen enligt särskilt avtal med Strängnäs kommun.
 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2019