Kommunens krisberedskap

Sveriges krisberedskapssystem bygger på att alla tar sitt ansvar och samspelar vid en samhällskris. Samhällets aktörer måste vara förberedda för att hantera det oväntade.

En samhällsstörning eller en samhällskris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället.

Vårt samhälle är sårbart. Strängnäs kommun har en beredskap för kriser och allvarliga situationer. Krishantering är ofta ett samarbete mellan olika aktörer i samhället. Det kan till exempel vara med andra myndigheter, kommuner och blåljusverksamheter som polis, räddningstjänst och sjukvård.

Några exempel på en allvarlig störning eller olyckor:

  • Omfattande väderstörningar.
  • Brand eller annan olycka som berör ett stort antal kommuninvånare.
  • Avbrott och störningar gällande el, avlopp och vatten.
  • Pandemi.

Inom kommunen görs fortlöpande förberedelser för att kunna hantera samhällsstörningar och kriser om de inträffar. Några exempel är risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning av krisledning.

Vid en samhällsstörning ska kommunen ansvara för att samhällsviktiga verksamheter i kommunen fungerar. De som har ansvaret för att verksamheter ska fungera i vardagen har även ansvar vid en kris (ansvarsprincipen) men när verksamheterna inte kan hantera krisen själva kliver kommunen in som stöd.

Sveriges krisberedskapssystem bygger på att alla tar sitt ansvar och samarbetar vid en samhällskris. Men du som privatperson har också ett ansvar att kunna klara dig själv under en tid. Därför är det viktigt att du som kan förbereder dig genom att rusta dig för att klara dig så bra som möjligt på egen hand, läs om Din krisberedskap.

Läs mer om samhällets krisberedskap hos MSB: Krisberedskap och civilt försvar

Krisledning

Kommundirektören kan sammankalla krisledningen och ta in de resurser som behövs för att hantera händelsen.

Krisledningsnämnd

Alla kommuner ska enligt lag ha en krisledningsnämnd som kan träda in och ta över hela eller delar av ansvaret från övriga nämnder i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2023