Rådgivande organ

I Strängnäs kommun finns flera intressegrupper som träffar och samråder med kommunens politiker.

De rådgivande organen är råd för funktionshinderfrågor, råd för seniorfrågor och ungdomsrådet. Rådsrepresentanter utses av respektive organisation eller förening. De har rätt att utse en rådsrepresentant och en ersättare som har närvarorätt.

Råden arbetar mellan sammanträden självständigt med aktuella frågor och får vid behov utse fokusgrupper.

Rådet är underställt kommunstyrelsen som utser en tjänsteperson att fungera som rådets sekreterare. Sekreteraren tillhandahåller administrativ service till rådet genom att göra kallelser och utskick samt göra minnesanteckningar.

Ordförande och vice ordförande i rådet utses av kommunstyrelsen bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.

Råden sammanträder minst fyra gånger per år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2018