Årsplan och årsredovisning

Kommunens huvuduppdrag är att erbjuda service, välfärdstjänster och att utveckla den geografiska platsen Strängnäs kommun.

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god hushållning i termer av god kvalitet och effektivitet. Det är kommunerna själva som bestämmer vad som behöver uppnås för att man ska leva upp till god hushållning.

I Strängnäs kommun utgår all styrning från en gemensam vision. Visionen anger färdriktningen i det långa perspektivet. Tillsammans med visionen finns en bild av ett önskat läge 2030. För mandatperioden finns en majoritetsförklaring som beskriver den politiska viljeinriktningen de kommande åren.

Budget och planering

Kommunfullmäktige fastställer varje år i juni kommunens flerårsplan för kommande år genom övergripande mål och prioriteringar för verksamheten och ekonomin. Då brukar även beslutet om kommunal skattesats tas. Vid behov kan kommunfullmäktige besluta om en kompletterad flerårsplan i november om förutsättningarna ändrats. Styrningen går vidare till de politiska nämnderna som har uppdraget att i verksamhetsplaner redovisa sina mål och sin ekonomi, som ett uppdrag till förvaltningen. Nästa nivå i styrningen blir att samtliga kontor inom förvaltningen förklarar förväntningarna på sin organisation och sina enheter. Enheterna upprättar sedan arbetsplaner med aktiviteter som bidrar till att de politiska målen ska uppfyllas.

Uppföljning

Uppföljningen av flerårsplanen görs kontinuerligt genom månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning. Uppföljningen syftar till att beskriva hur verksamheter och kommunens bolag utvecklas och i vilken omfattning uppställda mål nås.

Årsplaner och årsredovisningar

Nämndernas verksamhetsplaner

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2022