Ekonomi och resultat

Här hittar du information om kommunens planering för sin verksamhet och ekonomi. Du hittar även information om kommunens resultat i form av kvalitet och effektivitet.

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god hushållning i termer av god kvalitet och effektivitet. Det är kommunerna själva som bestämmer vad som behöver uppnås för att man ska leva upp till god hushållning.

Styrning, planering och resultat

I Strängnäs kommun utgår all styrning från en gemensam vision.

Tillsammans med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen.

Visionen anger färdriktningen i det långa perspektivet. Tillsammans med visionen finns kommunens målbild Önskat läge 2035 som är en del av flerårsplanen. Det önskade läget definierar framtidsbilden av Strängnäs kommun utifrån vision, omvärld, möjligheter och utmaningar.

För att styra kommunen mot det önskade läget 2035 och vår vision har kommunfullmäktige mål som pekar ut riktningen för kommunen, dess nämnder och verksamheter. Dessa redovisas i flerårsplanen.

Utifrån flerårsplanen tar de politiska nämnderna fram verksamhetsplaner som innehåller respektive nämnds ekonomi och mål. Varje enhet upprättar sedan egna arbetsplaner med aktiviteter som bidrar till att de politiska målen ska uppfyllas.

Så finansieras kommunen

Strängnäs kommun har inkomster och utgifter, precis som vilket annat företag eller hushåll som helst. Kommunens inkomster kommer främst från den skatt som invånarna betalar. Förutom skatt får kommunen inkomster från staten i form av olika bidrag, men också i form av hyror, arrenden, försäljning och de taxor och avgifter som du som invånare betalar för kommunens tjänster.

Kommunens inkomster består av:

  • Skatt 67%
  • Statsbidrag 10%
  • Bidrag 8 %
  • Försäljningsintäkter 3%
  • Taxor och avgifter 3%
  • Finansiella intäkter 3%
  • Försäljning av verksamhet 4%
  • Hyror och arrender 2%
  • Övriga intäkter 1%

Stapeldiagram över kommunens intäkter (förutom skatt):

Diagram över kommunens intäkter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023