Medborgarundersökning

Varje år erbjuder Statistiska Centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i Medborgarundersökningen. Undersökningen är en attitydundersökning inte en brukarundersökning och resultatet av den här undersökningen ska kompletteras med resultat från andra.

Medborgarundersökningen skickas till ett slumpmässigt urval på 1200 personer i åldrarna 18–84 år. Av dessa besvarade 43 procent enkäten.

Undersökningen är uppdelad i tre delar och Strängnäs kommun ligger i nivå med snittet för samtliga kommuner i undersökning med undantag för synen på inflytande som är lägre än snittet. De tre delarna är:

  • Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på?
  • Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?
  • Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?

Strängnäs kommun får högst betyg inom området hur kommunen är att bo och leva i.

De områden som fått höga betyg är till exempel möjligheterna att kunna transportera sig med bil, tillgång till parker och natur, räddningstjänsten, biblioteksverksamheten samt renhållning.

Områden med lägre betyg är nöjesutbudet, utbud av olika boendeformer samt påverkansmöjligheter av politiska beslut.

Resultatet jämförs med kommuner som genomfört undersökningen hösten 2018.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. Betygsindex under 40 kan betraktas som "icke godkända".

Resultat för Strängnäs kommun

Resultat Strängnäs kommun

Index

2013

2014

 2016

2017

2018

Nöjd-Region-Index (NRI) - Strängnäs

58

62

58

62

61

Nöjd-Region-Index (NRI) - Riket

59

61

 60

60

62

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) - Strängnäs

46

50

 50

52 

53

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) - Riket

53

55

 55

55

56

Nöjd-Inflytande-Index (NII) - Strängnäs

32

32

 39

39

37

Nöjd-Inflytande-Index (NII) - Riket

39

41

 40

40

42

Resultaten i sin helhet

Här kan du ta del av det senaste resultatet i sin helhet:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2021