Funktionsnedsättning

Glatt barn framför färgglad vägg

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp från Strängnäs kommun. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, vuxenhjärnskada eller andra fysiska eller psykiska hinder, kan få stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vissa vuxna med psykisk funktionsnedsättning kan få stöd genom socialtjänstlagen (SoL).

Ansökan

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Socialkontorets biståndshandläggare utreder ditt behov och fattar beslut. Utredningen utgör beslutsunderlaget för hur ditt bedömda behov ser ut och vilket stöd som kan bli aktuellt för dig. Det kan ta olika lång tid från det att din ansökan kommer in till att beslut fattas. Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen. Handläggningen sker skyndsamt.

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut där det framgår vilket stöd och vilken hjälp du har beviljats. Beslutet grundas på lagen och ditt individuella behov. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information om hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur du överklagar får du av socialkontorets biståndshandläggare som också kan hjälpa dig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2022