Äldre

Pensionär ligger ned i säng

Kommunen verkar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet.

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att de som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt

Ansökan och utredning

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Socialkontorets biståndshandläggare utreder ditt behov och fattar beslut. Utredningen utgör beslutsunderlaget för hur ditt bedömda behov ser ut och vilket stöd som kan bli aktuellt för dig. Det kan ta olika lång tid från det att din ansökan kommer in till att beslut fattas. Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen. Handläggningen sker skyndsamt.

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut där det framgår vilket stöd och vilken hjälp du har beviljats. Beslutet grundas på lagen och ditt individuella behov. Efter att du fått ditt beslut bestämmer du tillsammans med utföraren hur dina insatser ska utföras. Får du avslag på din ansökan, skickas samtidigt information om hur du kan överklaga beslutet om du skulle vilja göra detta.

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter att du tagit del av det skriftliga beslutet. Information om hur du överklagar får du av socialkontorets biståndshandläggare som också kan hjälpa dig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024