Om socialtjänsten

Socialnämnden har en bred verksmahet och ansvarar för kommunens äldre- och funktionshinderomsorg. Den kommunala hälso- och sjukvården. Vård vid missbruk och handläggning av ekonomiskt bistånd. Bidrag för bostadsanpassning. Stöd till barn, familjer och ungdomar. Integration och arbetsmarknad.

Socialtjänstens uppdrag

Socialtjänstens uppdrag beskrivs i socialtjänstlagen. Den säger att socialtjänsten ska:

  • Främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
  • Frigöra och utveckla varje persons egna resurser.
  • Bygga på respekt för varje persons självbestämmande och integritet.

Socialtjänstens insatser bygger till största delen på frivillighet från den som behöver stöd. I vissa situationer kan det bli aktuellt att använda tvång, men då bestäms det i andra lagar än socialtjänstlagen. Vid åtgärder som rör barn ska socialtjänsten alltid särskilt ta hänsyn till barnets bästa. Med barn menas personer under 18 år.

Om du misstänker eller känner till att ett barn far illa ska du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten utreder barns behov av skydd när det finns misstanke om att ett barn far illa.

Arbetar du i verksamheter som rör barn och ungdommar?

Arbetar du till exempel inom skola, sjukvård eller inom socialtjänst är du enligt lag skyldig att anmäla om du i ditt arbete misstänker att ett barn far illa.

Handläggare på socialkontoret utreder ditt behov och fattar beslut. Utredningen utgör beslutsunderlaget för hur ditt bedömda behov ser ut och vilket stöd som kan bli aktuellt för dig. Det kan ta olika lång tid från det att din ansökan kommer in till att beslut fattas. Detta beror på vilka uppgifter vi behöver hämta in under utredningen. Handläggningen sker skyndsamt.

Efter ansökan och utredning får du ett skriftligt beslut där det framgår vilket stöd och vilken hjälp du har beviljats. Beslutet grundas på lagen och ditt individuella behov. Får du avslag på din ansökan får du samtidigt information om hur du kan överklaga beslutet.

Om du inte är nöjd med ett beslut, har du rätt att överklaga beslutet. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Så överklagar du

Vill du överklaga ett beslut ska du göra det skriftligen. Av din överklagan ska det framgå:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • På vilket sätt du vill att beslutet ändras
  • Ditt namn, personnummer och din adress

Om du känner dig osäker på hur du ska göra kan din handläggare hjälpa dig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är i Sverige en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen ger socialnämnden möjlighet att kan ge vård till en missbrukare mot personens vilja.

Socialnämnden ska då ansöka om detta hos förvaltningsrätten.

Syftet med LVM är att motivera den som har ett missbruk att frivilligt medverka till fortsatt behandling.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är i Sverige en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende. Om föräldrar brister i omsorgen av sitt barn och det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. LVU kan också bli aktuellt om barnet lever ett destruktivt liv med till exempel missbruk eller kriminalitet.

All kommunal verksamhet inom området omsorg och hjälp ska enligt lag ha ett ledningssystem för kvalitet. I Strängnäs kommun innebär det att vi arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra kvaliteten.

Kvalitetsledningssystemet hjälper alla medarbetare att arbeta säkert och systematiskt i enlighet med lagstiftning och mål. Ett kvalitetsledningssystem är ett arbetssätt som är både strategiskt och konkret.

Det finns tydliga rutiner som hålls aktuella genom engagerade medarbetare och regelbunden uppföljning. Med hjälp av enkäter och genom att ta emot och följa upp synpunkter och klagomål som kommer in kan ansvariga åtgärda felaktigheter och se till att det inte händer igen.

Varje år sammanställs en kvalitetsrapport från socialkontoret och en patientsäkerhetsberättelse från den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen.

Kvalitetsrapport 2023 , 408 kB.

Patientsäkerhetsberättelse 2023 , 615 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2024