Psykisk hälsa

Har du en oro kring din eller någon annans psykiska hälsa?

På denna sida har vi listat en del av det stöd du kan söka, både från kommunen och från andra aktörer.

Vill du ansöka om stöd eller insatser från kommunen?

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Får du ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Gäller det någon som står dig nära?

Anhörigcentrum är en mötesplats för dig som är anhörig. Här finns både anhörigcafé, kurser, cirklar och föreläsningar.


Här kan du läsa mer om insatser och stöd

Lugna rummet är ett samarbete mellan kommunen och Svenska kyrkan. Det är en samtalsgrupp för dig mellan 7-15 år och lever nära någon med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning. Här kan du träffa andra som har en liknande situation.

Det är gratis att delta i gruppen.

Är du intresserad att vara med eller har frågor?

Hör av dig till Anhörigcentrum 0152-297 05, lugnarummet@strangnas.se

Boendestöd finns för dig med funktionsnedsättning som har behov av anpassat stöd i din bostad eller för att ta vissa kontakter i samhället.

Boendestödet grundar sig på biståndshandläggarnas uppdrag och utformas individuellt, med utgångspunkt i din delaktighet. Det är ett vardagsstöd där syftet är att upprätthålla och utveckla dina färdigheter och förmågor utifrån dina målsättningar, så att du kan leva så självständigt som möjligt. Boendestödjarna är utbildade i bland annat motiverande samtal.

Praktiska stödinsatser kan vara att du och boendestödjaren tillsammans

  • städar din bostad
  • tvättar kläder
  • planerar och strukturerar upp vardagssysslor

Vem har rätt till boendestöd?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom socialtjänstlagen (SoL). Insatsen riktar sig till dig med funktionsnedsättning och som har fyllt 18 år.

Vad kostar det?

Boendestöd är frivilligt och kostnadsfritt. Det innebär att du som får stöd kan avsluta insatsen när som helst.

Om ditt behov av stöd och trygghet är omfattande kan det vara aktuellt att ansöka om flytt till en bostad med särskild service. Kommunen erbjuder sådant stöd i form av gruppboende och serviceboende.

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan behöva en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och förutsättningar. Sysselsättning finns till för dig som är i arbetsför ålder som inte jobbar eller studerar.

 

Här ges stöd i det dagliga arbetet, med individens behov och förmågor i fokus.

Personligt ombud finns för dig som är över 18 år och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Det personliga ombudet är helt fristående från myndigheter och arbetar endast på uppdrag från dig. Personligt ombud har tystnadsplikt och det kostar inget.

Vad kan ett personligt ombud hjälpa dig med?

Målsättningen för ett personligt ombud är att stärka dina möjligheter och din förmåga att hantera ditt vardagsliv så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

  • Vi kan ge information, råd och stöd.
  • Tillsammans med dig tar vi reda på vilka behov du har av stöd, vård och service och vi ser till att dina insatser blir samordnade.
  • Vi kan också finnas med och stötta dig i kontakten med olika myndigheter

Vem kan få personligt ombud?

Du som är över 18 år och vistas i Strängnäs kommun och som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Med det menas att du under en längre tid lidit av psykisk ohälsa och på grund av detta fått svårigheter att fungera i vardagslivet.

Strängnäs kommun samarbetar med Eskilstuna kommun kring insatsen personligt ombud.

Hur får jag personligt ombud?

Kontakta personligt ombud direkt på 016-710 11 05 eller på personligtombud@eskilstuna.se

 

Träffpunkten Fyren är ett samarbete mellan den kommunala psykiatrin och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Vi samverkar över gränserna och delar lokal på Nikandergatan 12 i Strängnäs.

Syftet med verksamheten på Fyren är att hjälpa människor att bryta sin sociala isolering och att uppmuntra till sociala kontakter i samhället. Ett sätt att göra detta är att besöka oss och delta i våra aktiviteter.

Besök oss

Vill du besöka oss på Fyren bara för att prata med någon eller få sällskap är du välkommen.

Coronaanpassning: Kontakta oss på 0152-294 22 före ett besök, då vi har begränsad öppen verksamhet utifrån pågående coronapandemi.

Självmordstankar kan vara en konsekvens av psykisk ohälsa eller att man har fått problem och hamnat i en situation som känns omöjlig att ta sig ur. Det kan drabba vem som helst. Om du eller någon i din närhet har självmordstankar finns hjälp att få.

Behöver du hjälp med att samordna dina kontakter?

Ibland är det många möten och kontakter att hålla reda på. Det kan vara svårt att veta vem det är som ska hjälpa dig och med vad.

Kommunen och regionen ska upprätta en samordnad individuell plan med dig, när du har insatser som behöver samordnas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2022