Hjälp med samordning

Du som har många kontakter med olika instanser till exempel socialtjänsten, regionen och skolans elevhälsa kan få hjälp att samordna dina kontakter.

Känner du igen det här?

  • Det är många möten och kontakter att hålla reda på
  • Ibland är det svårt för dig att veta vilken myndighet/verksamhet som ska hjälpa
  • Du lägger mycket tid, kraft och energi på att samordna och förmedla information mellan de olika myndigheterna/verksamheterna

Samordnad individuell plan

Kommun och regionen ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en individ har behov av insatser som behöver samordnas. Bestämmelsen inbegriper även privata utförare som kommun och region har avtal med. En länsgemensam riktlinje har tagits fram som berör samordnad individuell planering mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola samt samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Sörmland.

Syftet med SIP är att främja god vård och omsorg för individer oavsett ålder (både barn och vuxna) som behöver insatser från flera huvudmän.

En fungerande samverkan förenklar för individen, och dess närstående då de inte behöver lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller regionen. En SIP upprättas alltid tillsammans med individen som har behov av insatserna. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när.

Individuell plan

En person som har rätt till stöd enligt lagen om särskild service till vissa funktionshindrade (LSS) har även rätt att få en individuell plan.

Grundläggande för en individuell plan är att varje plan är unik. Den skall inte bara innehålla vilka konkreta insatser den enskilde behöver utan här skall även drömmar och visioner kunna formuleras. Det finns därför inga färdiga mallar för hur en plan skall se ut

En individuell plan skapas på den enskildes egen begäran. Syftet med planen är att ge den enskilde en samlad överblick över de insatser, stöd och service den enskilde får där även egna målsättningar med insatserna beskrivs.

Planen är en sammanställning av den vård och det stöd en individ får, t ex från regionen och kommunen. Planen ska utgå från individens egna behov och önskemål. I den bestämmer individen och aktörerna tillsammans vem som ska göra vad.

Planen kan upprättas för individen oavsett ålder eller behov av insatser, en förutsättning är att individen har behov av vård och stöd från flera aktörer till exempel socialtjänst och region.

Den hjälper individen och övriga inblandade att bättre samordna vården och stödet. Planen ger en bra överblick och gör det enklare för individen att vara med och bestämma över den vård och det stöd som ges.

Planeringen genomförs i individens bostad eller på annan plats. Då kan individen själv berätta om sådant som är viktig. Individen är med och bestämmer vilka som ska vara med under planeringen, Individen får gärna ha med någon närstående om denne så önskar. I planen ska det även bestämmas när en uppföljning av planen ska göras.

Du kan själv önska en gemensam planering, ta upp frågan med din kontakt i kommunen eller på regionen om att kalla till ett gemensamt möte då man tillsammans gör en plan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2023