Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en person kan söka för att anpassa sin bostad. Bidraget är ett komplement till bygglagstiftningen.

Syftet är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättning och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel genom hjälpmedel eller omdisponering av bostaden.

Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

Vem kan ansöka om bidrag?

Om du eller en person som du bor tillsammans med har en bestående funktionsnedsättning kan du få bidrag för att anpassa din permanenta bostad. Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

En komplett ansökan ska innehålla:

  • Ifylld ansökningsblankett.
  • Ett intyg från en medicinskt sakkunnig, t.ex. en arbetsterapeut, som styrker behovet av sökt åtgärd.
  • Ett skriftligt medgivande från samtliga fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Det ska framgå att anpassningen får utföras och att det inte ställs krav på återställning vid flytt.
  • En offert för anpassningsåtgärderna (kan uteslutas vid ansökan om bidrag till trösklar eller enstaka stödhandtag).
  • Vid större anpassningar ska fler handlingar som ritningar eller annan teknisk dokumentation bifogas fullmakt om ombud företräder dig som sökande.

När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren en tid för hembesök tillsammans med dig. Du får alltid ett skriftligt beslut i ärendet.

När din ansökan är komplett utreder kommunens handläggare ditt ärende. Vid behov bokar handläggaren en tid för hembesök tillsammans med dig. Du får alltid ett skriftligt beslut i ärendet.
Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna och täcker alla kostnader för beviljad bostadsanpassningsåtgärd. Vissa åtgärder kan vara anmälningspliktiga och behöver därför startbesked och slutbesked från byggnadsnämnden. Om du är osäker på vad som gäller i ditt ärende kan du kontakta Samhällsbyggnadskontoret i kommunen.

Om du inte är nöjd med ett beslut, har du rätt att överklaga. Ett överklagande ska vara inlämnat senast tre veckor efter att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Så överklagar du

Vill du överklaga ett beslut ska du göra det skriftligen. Av din överklagan ska det framgå:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • På vilket sätt du vill att beslutet ändras
  • Ditt namn, personnummer och din adress

Om du känner dig osäker på hur du ska göra kan din handläggare hjälpa dig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2024