Nära vård

Illustration över Nära vård

Runt om i Sverige pågår en omställning inom hälso- och sjukvård till Nära vård. Det handlar om att skapa en personcentrerad nära vård som utgår från dig och möter dina behov på ett bättre sätt.

År 2017 tog regeringen initiativ till en omställning inom hälso- och sjukvården med mål att stödja regioner, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård. Initiativet resulterade i Nära vård.

Nära vård i Strängnäs kommun

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) har tagit fram en gemensam målbild för arbetet med Nära vård i Sörmland. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2022 att anta den länsgemensamma målbilden.

I Strängnäs kommun arbetar vi mot en Nära vård genom bland annat följande exempel och projekt:

  • Förbättra samarbetet inom våra egna verksamheter, men också med verksamheter utanför organisationen.
  • Socialkontorets arbete med digitalisering för att skapa nya arbetssätt inom vård och omsorg.
  • Ökad kompetens hos våra medarbetare genom bland annat utbildning i personcentrering, psykisk hälsa, demens, boendemiljö, måltider, välfärdsteknik och medarbetarskap.

Nära vård är ett nationellt mål för den omställning som sker och kommer att ske inom hälso- och sjukvården och omsorgen.

Nära vård handlar bland annat om att:

Nära vård handlar bland annat om att:

  • Du som individ ska få bättre möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i din vård och omsorg.
  • Vården ska utgå från dina individuella förutsättningar och behov.
  • Skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet genom hälsofrämjande och förebyggande insatser.
  • Tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en nära och jämlik vård.

Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS) har tagit fram en gemensam målbild för arbetet med nära vård. Målbilden bryter ner Nära vård till tre delar som utvecklingen ska fokusera på.

Tillsammans – samarbete med dig som individ och dina anhöriga i fokus. Men också samarbete över organisationsgränser.

Nära - den nära vården och omsorgen ska vara jämlik oavsett var i länet den ges. Genom goda relationer upplevs vården och omsorgen som nära.

God hälsa, vård och omsorg - vården och omsorgen ska vara effektiv, evidensbaserad och individfokuserad med ett hälsofrämjande perspektiv i hela vårdkedjan.

Läs mer om målbilden på FoUiS webbplats.

Den utveckling som sker i samhället idag ställer nya krav på vården och omsorgen. Vi lever allt längre, antalet unga och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder och tekniken utvecklas i en rasande fart.

För att möta de nya behoven behöver vården och omsorgen utveckla nya arbetssätt och omställningen till Nära vård är en viktig del i den utvecklingen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2022