Dina rättigheter

I kontakten med socialtjänsten har du som enskild ett antal rättigheter och socialtjänsten ett antal skyldigheter. Dessa rättigheter och skyldigheter stadgas i lag.

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Tystnadsplikt eller sekretess som det också kallas är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra.

Sekretess innebär bland annat:

  • Att man inte får diskutera sitt arbete med familj eller vänner.
  • Att man inte får svara på frågor från allmänheten, journalister eller andra kontor som rör en enskilds personliga förhållanden.
  • Att man inte får lämna ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person.
  • Att man inte får lämna ut fotografier av någon enskild.

Sekretessen gäller alla som företräder en myndighet. All personal (även studerande och vikarier) samt förtroendevalda som kommer i kontakt med enskilda brukare eller uppgifter om dessa är bundna av sekretessen.

Rätt till ombud och tolk

Du alltid rätt att anlita ett ombud eller ett biträde som hjälper dig i kontakten med socialtjänsten.

Om du på grund av språksvårigheter eller någon funktionsnedsättning behöver hjälpmedel i from av tolk eller liknande ska vi se till att du får det stöd du behöver för att kunna ta tillvara dina rättigheter.

Rätt till insyn och delaktighet

En grundläggande princip är att den som är aktuell inom socialtjänsten, med vissa undantag, har rätt att ta del av den information som finns om hen.

Du kan alltid begära att få tillgång till det material som socialtjänsten har om dig eller ditt barn. Socialtjänsten ska då alltid göra en bedömning av om det föreligger några hinder att lämna ut informationen. Om det inte finns det har du rätt att ta del av den.

Du har också alltid rätt att vara delaktig i den mån du själv vill och du har alltid rätt att komma till tals. Innan socialtjänsten fattar ett beslut har du rätt att få ta del av det underlag som leder fram till beslutet och rätt att träffa beslutsfattaren för att framföra dina synpunkter.

När socialtjänsten har fattat ett beslut, har du rätt att överklaga det, om du tycker att det är fel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020