Samverkan kommun och Polis

Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med Polisen vill vi stärka samhällets krafter för att skapa en tryggare och säkrare kommun.

Vart fjärde år undertecknar Strängnäs kommun och Polisen en samverkansöverenskommelse och vartannat år kommer parterna överens om medborgarlöften. Kommunen och polisen kommer överens om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Arbetet med att minska brottsligheten och öka invånarnas trygghet sker i samverkan med polisen och Brottsförebyggande rådet, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

Samverkansöverenskommelse

Överenskommelserna ska ge struktur åt Polismyndighetens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete. Den beskriver vilka prioriterade områden parterna ska arbeta med under den aktuella perioden och vilka funktioner som har ansvaret för genomförandet.

Här kan du ta del av samverkansöverenskommelsen 2020-2023 , 874 kB. i sin helhet.

Medborgarlöften

Genom dialog och möten tar Strängnäs kommun och Polisen fram en gemensam lägesbild för alla kommundelar. När man har fått en bra lägesbild bestämmer kommunen och polisen gemensamt vilka problemområden man kan samverka kring och hur man ska göra detta. På så vis får man fram en lista på fokusområden, aktiviteter och åtgärder som kommunen och polisen lovar att jobba med de kommande två åren för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöften är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. De är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Här kan du ladda ner och ta del av Medborgarlöften 2022-2023 , 2 MB. och en lista med konkreta aktiviteter , 339 kB. som ska genomföras under perioden. Aktivitetslistan är ett verktyg som kan komma att behöva uppdateras under perioden utifrån den rådande lägesbilden.

Polisens och Strängnäs kommuns medborgarlöften 2022-2023

Ökad trygghet och minskad brottslighet

  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att genomföra informations- och dialogmöten om trygghet med invånare i olika kommundelar.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att genom förebyggande och tidiga insatser arbeta för att skydda unga i Strängnäs kommun från narkotika och andra droger.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att verka för att öka medvetenheten hos Strängnäs kommuns invånare gällande våld i nära relationer för att förhindra och förebygga brott.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att öka medvetenheten om och vidta åtgärder mot sexuell exploatering och kränkningar av unga för att förhindra och förebygga brott.

Trygg trafikmiljö

  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att arbeta för en säker och trygg trafikmiljö med särskilt fokus på oskyddade trafikanter.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att fortsätta utveckla trafiksäkerhetsrådet där bland andra representanter för polis, räddningstjänst, kommunens stadsmiljöenhet, taxi- och bussbolag ingår.
  • Polisen lovar insatser mot trimmade mopeder och A-traktorer.
  • Polisen och Strängnäs kommun lovar att genomföra särskilda trafikinsatser riktade mot cyklister och gångtrafikanter, och informera om vad lagen säger och om hur man tar sig fram säkert i trafiken.

Här kan du ta del av den aktuella lägesbilden som kommunen sammanställer inför det centrala brottsförebyggande rådets möten.

Här kan du ta del av en nyhet där vi har sammanställt reslutatet för hela 2021.

Tidigare medborgarlöften

Här kan du ta del av tidigare medborgarlöften.

Här kan du se vad som gjordes under 2020 i en sammanställning för hela året.

Här kan du ta del av 2020 års medborgarlöfte , 375 kB..

Här hittar du medborgarlöftet för 2019 , 392 kB..

Här kan du läsa om vad som gjordes under 2019 i en sammanställning för hela året.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2022