Samverkan kommun och polis

Kommunen arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med polisen vill vi stärka samhällets krafter för att skapa en tryggare och säkrare kommun.

Vart fjärde år undertecknar Strängnäs kommun och polisen en samverkansöverenskommelse och vartannat år kommer parterna överens om medborgarlöften. Kommunen och polisen kommer överens om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Arbetet med att minska brottsligheten och öka invånarnas trygghet sker i samverkan med polisen och Brottsförebyggande rådet, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

Samverkansöverenskommelse

Överenskommelserna ska ge struktur åt Polismyndighetens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete. Den beskriver vilka prioriterade områden parterna ska arbeta med under den aktuella perioden och vilka funktioner som har ansvaret för genomförandet.

De prioriterade områdena för den kommande perioden är att:

 • Skydda barn och unga från att hamna i utanförskap, kriminalitet och missbruk.
 • Verka för trygga miljöer både inomhus och utomhus.
 • Genom kommunikation öka medvetenheten om hur man kan förebygga brott och stärka tryggheten.
 • Verka för att öka medvetenheten hos invånarna gällande sexuell exploatering, kränkningar, våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och kränkningar.
 • Arbeta för en säker och trygg trafikmiljö.
 • Utveckla samverkan med näringslivet.

Här kan du ta del av samverkansöverenskommelsen för 2023–2026 , 197 kB. i sin helhet.

Medborgarlöften

Genom dialog och möten tar Strängnäs kommun och polisen fram en gemensam lägesbild för alla kommundelar. När man har fått en bra lägesbild bestämmer kommunen och polisen gemensamt vilka problemområden man kan samverka kring och hur man ska göra detta. På så vis får man fram en lista på fokusområden, aktiviteter och åtgärder som kommunen och polisen lovar att jobba med de kommande två åren för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöften är ett arbete eller åtgärd som kommunen och polisen, var för sig eller tillsammans, åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna. Löftena är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Här kan du ladda ner och ta del av Medborgarlöften 2024-2025 , 2 MB. och en lista med konkreta aktiviteter , 198 kB. som ska genomföras under perioden. Aktivitetslistan är ett verktyg som kan komma att behöva uppdateras under perioden utifrån den rådande lägesbilden.

Polisens och Strängnäs kommuns medborgarlöften 2024-2025

 • Arbeta för att upprätthålla och successivt öka förtroendet för Polismyndigheten och Strängnäs kommun genom att uppmuntra medborgarnas delaktighet.
 • Gemensamt samla information, se över och genomföra åtgärder i syfte att minska brott och skapa trygghet i det offentliga rummet.
 • Verka för att kontinuerligt ha fler vuxna i det offentliga rummet genom fältarbete och att polisen prioriterar medborgarkontakt genom bland annat fotpatrullering.
 • Arbeta för att skydda barn och unga från kriminalitet och utsatthet genom att ge dem möjlighet till en bra skolgång, social trygghet och en meningsfull fritid.
 • Genomföra kompetenshöjande aktiviteter internt och externt för unga, vårdnadshavare och invånare i allmänhet om utsatthet, rekrytering, våld, hedersrelaterat förtryck och kränkningar som förekommer både på nätet och i skolan eller hemmet.
 • Arbeta för en säker och trygg trafikmiljö i tätort och på landsbygd genom hastighets- och nykterhetskontroller. Parallellt med kontroller ska kommunen och polisen genomföra gemensamma kompetenshöjande aktiviteter utifrån lägesbilden.

Tidigare medborgarlöften

Här kan du ta del av tidigare medborgarlöften.

Här kan du ta del av den aktuella lägesbilden som kommunen sammanställer inför det centrala brottsförebyggande rådets möten.

Här kan du ta del av 2021 års medborgarlöfte , 168 kB..

Här kan du se vad som gjordes under 2020 i en sammanställning för hela året.

Här kan du ta del av 2020 års medborgarlöfte , 375 kB..

Här hittar du medborgarlöftet för 2019 , 392 kB..

Här kan du läsa om vad som gjordes under 2019 i en sammanställning för hela året.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2024