Resultat av medborgarlöftet 2020

Polisens och Strängnäs kommuns logga

I februari 2020 skrev polisen och Strängnäs kommun tillsammans under ett medborgarlöfte för året. Här kan du läsa om årets samarbete och de aktiviteter som gjordes för en ökad upplevd trygghet och minskad brottslighet.

Medborgarlöftet innehåller ett antal konkreta aktiviteter som polisen och kommunen ska jobba med tillsammans under året. Aktiviteterna ska leda till en ökad upplevd trygghet och minskad brottslighet i Strängnäs kommun. För 2020 var målet att fokusera på ungdomar, kriminalitet och ungas kontakt med droger.

Coronapandemin under 2020 påverkade flera aktiviteter, som till exempel skolbesök, trygghetsvandringar och andra träffar, som kräver att människor ses.

Så här gick det

Klicka på varje löfte för att se resultatet.

Två insatser med inriktning på ungdomar och narkotika har genomförts av polisen. Det har till exempel handlat om extra insatser i form av utökad bemanning i perioder där områdespolis tillsammans med annan utryckningspersonal fokuserade på ungdomar i Strängnäs kommun.

Under året har vi haft fyra lokala BRÅ-möten, Brottsförebyggande råd, i varje kommundel. Dessutom har kommunen bjudit in till träffar i mötesformen EST, Effektiv samordning för trygghet, fler gånger under 2020 jämfört med 2019. Under perioder har man under året träffats varje vecka. Där ingår skola, fritidsgårdar, Team ungdom, socialtjänst, Räddningstjänsten, vaktbolag, kommunens säkerhetsenhet och kommunpolisen. Syftet är att skapa en gemensam lägesbild, samordna resurser och komma överens om fokus för kommande period.

Det här ledde också till den gemensamma satsningen som fick arbetsnamnet Säker sommar, där kommunens säkerhetsavdelning och näringslivsfunktion, fritidsgårdarna, Team ungdom, socialtjänsten, kulturkontoret och Fritidsbanken tillsammans med lokalpolisen, vaktbolag och frivilliga insatser från näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle samverkade för att skapa trygga aktiviteter och platser för unga.

Ett så kallat narkotikasök med hund genomfördes under året och det var på Paulinska skolan i Strängnäs. Med anledning av restriktioner på grund av coronapandemin var det inte möjligt att besöka fler skolor under året.

Polisen har arbetat enligt Linköpingsmodellen under året, men arbetet har dessvärre komplicerats med anledning av coronapandemin eftersom det innebär bland annat hembesök.

Linköpingsmodellen innebär att polisen, tillsammans med socialtjänsten, åker hem till personer i åldrarna 15 till 18 år, som misstänks ha börjat med droger. I hemmiljön informeras och konfronteras föräldrar och ungdomar om misstankarna.

Socialtjänsten har informerat internt för att öka kunskapen om orosanmälan bland de som arbetar med barn och ungdomar. Den informationen har i ett första steg riktats till skolornas rektorer, fritidsledare och Team Ungdom. Dessutom har man utvecklat arbetssättet för att underlätta kontakten mellan socialtjänst och skola framöver.

Under året gjordes en mätning av avloppsvattnet. Den mätningen gav inget tillräckligt tydligt resultat. Därför kommer Strängnäs kommun att fortsätta mäta och kontrollera avloppsvattnet framåt för att få en bild av användningen av narkotika över tid.


  • Under 2020 arrangerade Strängnäs kommun två temakvällar på ämnet unga och droger. De hölls i Mariefred och Åkers styckebruk. Dessutom hölls en temakväll på ämnet unga och psykisk hälsa i Stallarholmen. Den sista i Strängnäs fick tyvärr ställas in på grund av coronapandemin.

Strängnäs kommun har också genomfört ett antal trygghetsvandringar under året och till två av dem bjöd man in ungdomar i Mariefred och Strängnäs. Det ledde till att man hittade ett antal brister i stadsmiljön som kunde åtgärdas av det kommunala fastighetsbolaget, SFAB, och teknik- och servicekontorets stadsmiljöenhet.

Du kan läsa hela medborgarlöftet för 2020 och överenskommelsen om samverkan här.

Förväntad effekt

Polisen och Strängnäs kommun förväntade sig att aktiviteterna skulle leda till att användning av droger skulle minska och därmed också en minskad annan kriminalitet på längre sikt. Man ville också kartlägga hur utbredd problematiken med narkotika verkligen är bland unga i kommunen, för att få en tydlig bild av läget att jobba vidare med. Detta arbete kommer att fortsätta för kunna se effekt över tid. Ett sätt att mäta och se effekterna av arbetet är resultatet i Region Sörmlands undersökning Liv, Hälsa Ung.

Vad händer nu?

Den här typen av samverkan är viktig för att man ska kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Just nu arbetar Strängnäs kommun i samverkan med polisen med att ta fram ett nytt medborgarlöfte för 2021.

Den lokala polisen och kommunen arbetar också i nära samarbete inom flera andra områden, för att öka tryggheten och säkerheten för de som bor, lever och verkar i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2021