Internationella partnerskap

Internationella kommunala partnerskap ger Strängnäs kommun en möjlighet att utbyta erfarenheter om elevinflytande och ungas inkludering med andra kulturer.

Dialog och hållbar utveckling

Det senaste i raden av kommunala partnerskap där Strängnäs kommun deltar startades i början av 2023. Projektet ska leda till öka dialogen om vad vi ska, kan och måste göra för att skapa framtidens hållbara kommun. Det ska också lyfta Sveriges, västvärldens och Strängnäsbornas betydelsefulla roll som föregångare i klimat- och hållbarhetsarbete.


Vi svenskar är bland de värsta i världen när det gäller att konsumera mer än vad planeten klarar av. Vi lever som om vi hade fyra jordklot. 62 procent av utsläppen från vår konsumtion uppstår i andra länder. Vår överkonsumtion av jordens resurser leder till att skogar huggs ned, vatten förorenas, hav fylls av plast, växt- och djurarter utrotas och växthuseffekten förvärras.

Vi i Strängnäs behöver förändra våra konsumtionsmönster!

I byn Emboreet i Tanzania finns problem med miljöförstöring och framför allt nedskräpning av plast. Strängnäs och Emboreet har en gemensam utmaning att förbättra för klimat och miljö. I Emboreet finns en secondary school där en klimatklubb har idéer för att förbättra klimatet men deras idéer kommer inte byn tillgodo. I Strängnäs finns en kurs på gymnasiet som heter "Politik och hållbart samhälle" men deras nya kunskaper tas inte tillvara i kommunen. Elevernas idéer och deras nätverk kan användas för att stödja medborgarna att konsumera mindre.

Därför har vi startat ett så kallat kommunalt partnerskap där vi tillsammans ska utveckla dialogen mellan ungdomar och de som bestämmer i frågor som rör klimat, miljö och hållbar konsumtion!

Delegation besökte Emboreet

I februari 2023 åkte en delegation från Strängnäs till Emboreet.

- Resan har visat att alla kan arbeta för ett mer hållbart samhälle och motverka klimatpåverkan om vi samarbetar och hjälper varandra, säger Sebastian Ekelund Wallerström, gymnasieelev som var med på resan.

Läs mer om resan: Strängnäs kommuns partnerskap med byn Emboreet i Tanzania - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Ett kommunalt partnerskap via ICLD

Därför har Strängnäs kommun startat ett så kallat kommunalt partnerskap genom ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. ICLD:s övergripande mål är att främja utvecklingen av hållbar demokrati på lokal och regional nivå. Ett kommunalt partnerskap ska bidra till ökat medborgarinflytande. Detta kan ske genom att stärka lokala och regionala politiskt styrda organisationer inom ett eller flera av följande kärnområden

  • Jämlik/rättvis och inkluderande behandling
  • Deltagande och delaktighet
  • Transparens och insynsmöjligheter
  • Möjlighet till Ansvarsutkrävande

ICLD:s kommunala partnerskap bidrar också till Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling, som fastslår att den största globala utmaningen är att utrota fattigdom i alla dess former och dimensioner.

Tidigare kommunala partnerskap

Redan 2018 startade Ilala kommundel i Tanzanias största stad Dar Es Salaam och Strängnäs kommun ett partnerskap. Det har bland annat resulterat i att  tre skolor i området år 2019 startade elevråd i årskurs 4-7.

Det kommunala partnerskapet med Dar Es Salaam har inneburit att Strängnäs kommun lärt skolor att jobba med elevråd och att vi här har drop-in-möten för politiker och ungdomsrådet under avslappnade former.

Våra kommunala partnerskap finansieras med pengar från Sida genom organisationen Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD.

Bok om kommunala partnerskap

Strängnäs kommuns tagit fram en bok med syfte att lyfta positiva resultat av kommunala partnerskap. I boken kan du läsa om fler kommunala partnerskap och vad de har resulterat i.

Boken har tagitd fram med stöd av Internationellt centrum för lokal demokrati (ICLD). Boken är en sammanfattning av kommunens arbete med barnkonventionen och internationella samarbeten och kommer att fungera som inspiration för kommuner som är intresserade av kommunala partnerskap.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2023