Information om corona till dig som är vårdnadshavare

På den här sidan har vi samlat information till dig som vårdnadshavare om den rådande situationen med anledning av covid-19.

(Senast uppdaterad 2 september kl 08:00)

Förskolorna och grundskolor är öppna

De kommunala grundskolorna är öppna och skolplikt gäller. Även de kommunala förskolorna är öppna. Vi följer Folkhälsomyndighetens bedömning som säger att friska elever ska gå till skolan och att friska barn kan gå till förskolan.

Om någon i hushållet har konstaterad covid-19 ska barnet stanna hemma. Om läget förändras kommer vårdnadshavare att få information via lärplattformen.

Närundervisning på Thomasgymnasiet

Under hösten är närundervisning, alltså undervisning på plats i skolan, huvudregeln på Thomasgymnasiet.

Elever och vårdnadshavare får information kontinuerligt via lärplattformen.

Detta gäller i kommunens förskolor och skolor

 • Barn och elever ska stanna hemma om man känner sig sjuk.
 • Barnet eller eleven ska vara symtomfri i minst två dagar innan man kan gå tillbaka till förskola eller skola.
 • Om barnet eller eleven är över sex år, boka tid för provtagning på 1177.se.
 • Barn eller elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma. Elever som är vaccinerade med den andra dosen, och det har gått två veckor sedan vaccinationen behöver inte stanna hemma även om en person hushållet har covid-19. 
 • Friska barn eller elever behöver inte stanna hemma när en familjemedlem väntar på provsvar för covid-19, men var uppmärksam på eventuella symtom.
 • Om barnet eller elever efter 7 dygn (räknat från första sjukdagen) känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan det gå tillbaka till förskola och skola.
 • Om barnet eller eleven insjuknar under dagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare.
 • Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn eller elev, som till exempel lätt snuva efter utevistelse eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symptom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Dessa rekommendationer gäller oavsett sjukdom och kan komma att ändras om verksamheterna upplever en utökad smitta.

Vi måste alla ta hjälpas åt för att för att förhindra att smitta sprids. Tack för att du tar ditt ansvar!

För mer information

Mer information om gällande rekommendationer hittar du på folkhalsomyndigheten.se

Ring 1177 eller besök Vårdguiden 1177.se om du har behov av sjukvårdsrådgivning eller har frågor om covid-19.

Vanliga frågor och svar

Allmänna frågor

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Detta gäller i kommunens förskolor och grundskolor:

 • Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk.
 • Man ska vara symtomfri i minst två dagar innan man kan återgå till förskola eller skola.
 • Om barnet efter 7 dygn (räknat från första dagens insjuknande) känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan de gå tillbaka till förskola och skola.
 • Barn som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma. Elever som är vaccinerade med den andra dosen, och det har gått två veckor sedan vaccinationen behöver inte stanna hemma även om en person hushållet har covid-19. 

Om ett barn insjuknar under dagen ska det gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare.

De kommunala grundskolorna och förskolorna arbetar på flera sätt för att minska risken för smittspridning. Här är några av de åtgärder som förskolorna och skolorna gör:

 • Barn och elever som har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga förkylningssymtom) ska stanna hemma.
 • Pratar med barn och elever om god handhygien och att tvätta händerna noga, inte peta i ansiktet och nysa i armvecket.
 • Städning av skolans lokaler har utökats.
 • Anpassar schemat för att undvika köer och trängsel i matsalen.
 • I matsalen ser personalen till att barnen tvättar händerna innan de kommer till matsalen och att de inte trängs eller står för nära varandra i kön. Skolmatsalarna har också skärpt hygienrutinerna för ta-bestick och mängden mat i serveringskärlen så att dessa kan bytas ofta.
 • Skolorna sprider ut eleverna mer i lokalerna och glesar ut i klassrummen för att göra kunna hålla avstånden.

Information till vårdnadshavare skickas precis som vanligt via kommunens lärplattform.

Om ditt barn tillhör en riskgrupp hör av dig till sjukvården för rådgivning.

Kommunen har bedömt att vårdnadshavare som är permitterade från sitt arbete har samma rätt till barnomsorg som innan permitteringen (eftersom man som permitterad fortfarande är anställd). Det innebär att ditt barn kan fortsätta att vara på förskolan eller fritids precis som vanligt.

Om din arbetssituation har förändrats och du vill att ditt barn endast går 15 timmar per vecka så måste du anmäla detta via e-tjänsten för förskola och fritids.

Mer information om regler för barnomsorgen finns på sidan Avgifter och regler.

Kommunen kan, efter utredning, säga upp en plats på förskola eller fritidshem om platsen inte har nyttjats på två månader utan giltigt skäl. Men under rådande omständigheter har kommunen bedömt att om man håller sitt barn hemma med anledning av coronaviruset (covid-19) så är det ett giltigt skäl och platsen kommer inte att sägas upp. Däremot måste du som vårdnadshavare fortfarande betala för platsen även om den just nu inte utnyttjas.

Mer information om regler för barnomsorgen finns på sidan Avgifter och regler.

Smittskyddet i Region Södermanland har gett kommunen tydliga instruktioner om hur vi ska agera om vi får reda på att vi har covid-19-smitta på en förskola eller skola.

Om rektor får kännedom om smitta på förskolan eller skolanhar rektor ansvar för att ta reda på om den smittade personen har varit i verksamheten med symtom (eller 24 timmar före symtomen kom). Detta gäller vare sig det handlar om barn eller personal. Om den smittade personen inte har varit det behöver inga åtgärder vidtas och ingen information går ut.

Om den smittade personen varit i verksamheten med symtom (eller 24 timmar före symtomen kom) har rektor ansvar för att kartlägga vilka kontakter den smittade personen haft. Om ditt barn skulle vara en kontakt får du information om vid vilken tidpunkt ditt barn kan ha utsatts för smitta och du får också riktlinjer som ni ska följa i 14 dagar efter det möjliga smittotillfället.

Om smitta konstaterats i en barngrupp gäller precis som tidigare att barn som är friska ska vara på förskolan eller skolan och barn som har symtom ska vara hemma.

Om någon i familjen har covid-19 ska även symtomfria barn stanna hemma.

Frågor om vad som gäller vid en eventuell stängning

För att hindra smittspridning av covid-19 kan regeringen eller kommunen fatta beslut om att stänga förskolor och grundskolor.

Regeringen har beslutat att vid en eventuell stängning har vissa vårdnadshavare fortsatt rätt till barnomsorg.

Det gäller följande två kategorier:

 • barn med båda vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet
 • barn i behov av särskilt stöd

Det gäller för barn i förskolan, förskoleklass och grundskolan. Även barn som idag inte har plats på förskola och fritidshem kan ansöka om barnomsorg utifrån kriterierna ovan.

 • Ta reda på om du arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Läs mer på nästa fråga: Hur vet jag om mitt arbete är samhällsviktig verksamhet?
 • Om du och ditt barn har rätt till barnomsorg så behöver du vid en stängning anmäla omfattningen av behovet (läs mer nedan).
 • Om du inte arbetar inom en samhällsviktig verksamhet ansvarar du själv för att planera för tillsynen för ditt barn under den period skolan eller förskolan är stängd. Stäm av med din arbetsgivare för att planera för en eventuell stängning. Enligt en tillfällig regeländring kan du som vårdnadshavare få ersättning om förskolor och skolor stänger. Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassan webbplats.
 • Om ditt barn går i grundskolan kommer du att få information från ditt barns lärare om hur och på vilket sätt ditt barn kommer att få undervisning på distans.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ges rätt barnomsorg.

Det är din arbetsgivare som, utifrån MSB:s föreskrifter, gör en bedömning om du deltar i samhällsviktig verksamhet och om du i sådana fall behövs på din arbetsplats vid en förskole- och skolstängning. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Vid frågor kan kommunen komma att begära in intyg från din arbetsgivare.

Barn med särskilda behov har rätt till omsorg om:

 • barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Det kan exempelvis handla om funktionsnedsättningar av olika grad, familjens situation eller andra sociala skäl. Detta gäller för barn i förskolan, förskoleklass, årskurs ett till sex och äldre barn i grundskola.

Om det blir en stängning måste du anmäla ditt behov av omsorg i kommunens e-tjänst. Om regeringen eller kommunen tar ett beslut om att stänga förskolor och skolor kommer du att få information och länkar till e-tjänsterna. Det kommer också att finnas information och länkar till e-tjänsterna på kommunens webbplats.

Efter anmälan kommer kommunen att besluta om du får omsorg eller inte. Du kommer också att få besked om vilken förskola eller vilket fritidshem ditt barn får plats på.

Kvinna med mobil

Logga in i lärplattformen

Håll dig uppdaterad genom att regelbundet läsa ny information i lärplattformen.

Covid-19

Allmän information om corona

Läs mer om hur kommunen hanterar utbrottet av covid-19.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021