Information till dig som är anhörig

På den här sidan har vi samlat information till dig som anhörig angående rådande situation kring covid-19.

(Senast uppdaterad 13 maj klockan 15.00)

Besöksförbud på kommunens boenden

Från och med 18 mars beslutade kommunen om att införa besöksförbud på kommunens boenden. Det gäller särskilda boenden, äldreboenden, korttidsboenden och korttidsvistelse inom LSS. Från och med 30 mars har även kommunens dagverksamhet demens stängt.

Besluten att stänga gäller tills annat meddelas. Bakgrunden till besluten är att vi behöver ta särskild hänsyn till riskgrupperna.

Besök av anhöriga utomhus

Kommunen får många frågor angående möjlighet att besöka anhöriga utomhus. Vi vill påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går, under en tid framöver. Detta medför att vi rekommenderar att ni inte har närkontakt med era anhöriga.

Om ert besök kan genomföras utomhus med god distans (2 meter), utan besök på affärer, café etcetera, så kan det fungera. Smittskyddsläkare avråder transporter i bil.

Vi vill vädja till er att respektera Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så att vi så långt det är möjligt undviker smitta hos anhöriga och andra boende.

Hantering av misstänkt smitta på boende

Om vi har en konstaterad smitta eller stark misstanke om smitta på ett av kommunens boenden, så kommer vi hantera det som om det var smitta. Våra medarbetare fortsätter utföra sitt uppdrag som vanligt. Vid konstaterad eller misstänkt coronasmitta använder personalen skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden. Personalen är van vid att hantera olika typer av smitta och vi vidtar åtgärder för att förhindra att smitta sprids, det är en del av vårt arbetssätt.

Vad kan du som anhörig göra?

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.

Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt.

Har du en Ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Stöd till dig som är anhörig

Om du känner dig orolig, ensam eller bara vill prata en stund, vänd dig till kommunens Anhörigcentrum

Vanliga frågor och svar

  • Vi tar inte längre emot besök i våra i vård- och omsorgsboenden (särskilt boende och boende för personer med demenssjukdom) och bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin).
  • Vi förstärker information om våra hygienanvisningar. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
  • Instruktion till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, att stanna hemma.
  • Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer.
  • Utöka antalet korttidsplatser för att ta emot brukare med bekräftad covid-19 som inte kan klara sig i sitt eget boende.

Om vi har en konstaterad smitta eller stark misstanke om smitta kommer vi hantera det som om det var smitta.

  • Medarbetarna meddelar ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med Region Sörmland. Därefter görs en bedömning om provtagning ska ske eller inte.
  • Om smitta konstateras kommer vi agera så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. De smittade tas omhand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver.
  • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Vid konstaterad eller misstänkt coronasmitta använder personalen skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden. Personalen är van vid att hantera olika typer av smitta och vi vidtar åtgärder för att förhindra att smitta sprids, det är en del av vårt arbetssätt.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien för att förhindra smittspridning. Våra medarbetare arbetar med de hygienrutiner som finns och använder skyddsutrustning i den omfattning som rekommenderas.
  • Vi har löpande kontakt med smittskyddsenheten på regionen och följer rekommendationer därifrån.

Personalen inom vård och omsorg är vana att jobba med smittskydd. Att följa basala hygienrutiner är grunden i allt vårdande arbete eftersom det hindrar all sorts smitta, även coronaviruset. Det vill säga att tvätta händerna och sprita händerna, att använda arbetskläder och skyddskläder. Vid misstänkt coronasmitta används även skyddsutrustning som en komplettering.

Hur ser tillgången på personlig skyddsutrustning ut?

Vi har den skyddsutrustning som rekommenderas - handskar, plastförkläden, munskydd och visir. Vi får leveranser från leverantörer och bevakar frågan om skyddsutrustning noga.

Vad består skyddsutrustningen av?

Skyddsutrustningen består av handskar, plastförkläde, munskydd och visir. Plastförklädet är för engångsbruk och kastas direkt efter besöket. Munskyddet används tillsammans med visir. Visiret kan användas flera gånger och spritas mellan användningarna. Skyddsutrustningen är ett komplement till de basala hygienrutinerna som personalen följer vid alla besök hos både friska och sjuka brukare.

När används den här skyddsutrustningen?

Skyddsutrustning används när en brukare visar symtom som skulle kunna vara covid-19 eller hos en brukare som har bekräftad covid-19. Hos brukare som inte visar symtom används inte den särskilda skyddsutrustningen. Det är viktigt att rätt utrustning används i rätt situation.

Hur säkerställer ni att personen som flyttar in inte tar med sig smittan till boendet?
Vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens regelverk och rekommendationer. Vi har inte inflyttningsstopp till kommunens boenden, utan den som erbjuds en plats ska känna sig trygg med sin inflyttning.

Det innebär att de som hjälper till med flytten inte får ha några symtom. Skulle en hyresgäst som flyttar in ha några symtom så har vi rutiner för det. Både den som flyttar in och de som får en ny granne ska kunna känna sig trygga.


Närmast anhörig får efter den enskildes samtycke information om smitta.

En anhörig kan närvara.

Man kan enligt överenskommelse med personal, lämna saker vid boendets entré.

För närvarande får anhörig själva ombesörja digitala lösningar. Det planeras för att enheterna inom kort kommer få en Ipad, som kan användas för kommunikation med anhöriga.

Vid misstanke om smitta eller vid konstaterad smitta isoleras hyresgästen. Personal använder skyddsutrustning och följer de hygienrutiner som finns.

De informeras om deras hälsotillstånd.

Hyresgästen vårdas på boendet, så länge man inte har behov av sjukhusvård.

technology, old age and people concept - happy senior woman in glasses with laptop computer at home

Stöd till dig som anhörig

Behöver du någon att prata med? Vänd dig till kommunens anhörigcentrum.

Covid-19

Allmän information om corona

Läs mer om hur kommunen hanterar utbrottet av covid-19.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2020
Kommun och politik