Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030, mål nummer åtta: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. De styr också Strängnäs kommuns hållbarhetsarbete. Mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, ska verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Varför är det viktigt här?

För Sverige och andra utvecklade länders del är delmål 8.4 om att förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring en utmaning.

Mål i klimat- och energiplanen

 • Under 2021 ska en inventering påbörjas av kommunkoncernens
  inköp som kan minskas/bytas ut och uppföljningsbara mål ska
  arbetas fram. Kommunkoncernen ska sprida sina erfarenheter till
  invånare och andra relevanta aktörer i kommunen.
 • Kommunkoncernen ska under 2021 ta fram riktlinjer för sitt
  interna arbete med delning av saker och ytor.
 • Under 2021 ska kommunkoncernen utreda hur återanvändning
  och lagning kan utvecklas internt och hur externa initiativ kan
  stöttas och spridas.
 • Kommunkoncernens finansverksamhet ska bidra till minskad
  klimatpåverkan genom sin kapital- och skuldförvaltning.
  Klimatbelastningen från kommunkoncernens kapitalförvaltning
  ska beaktas vid placeringar, med ambitionen att
  kapitalförvaltningen ska vara klimatneutral 2030. Dessutom ska
  grön finansiering väljas för den externa låneskulden där så är
  möjligt.

Vad gör Strängnäs kommun?

Här är exempel på arbete som görs:

Innovationer för hållbar utveckling

Strängnäs kommun har en särskild satsning som kallas Horisontella medel Agenda 2030. En del i satsningen är att bidra till att medarbetare startar och driver innovationsprojekt för hållbar utveckling. Projekt där fler delar av organisationen samarbetar kan få pengar från Horisontella medel Agenda 2030.

Syftet är att stimulera till

 • medarbetardrivet samarbete över kontorsgränser,
 • en långsiktig förändring,
 • att vi utnyttjar våra resurser mer effektivt och
 • en högre kvalitet i verksamheten.

Exempel på innovationsprojekt för hållbar utveckling:

Vänskapsbänkar

Tjänsten Resvana - Hållbart resande

Serietidningen Smaklig måltid med familjen Gräslund

En tecknad fågel och ko framför kommunhuset

Genomtänkta krav i upphandlingar

Strängnäs kommun köper varor och tjänster för över 400 miljoner varje år. Genom krav i upphandlingar kan kommunen påverka såväl miljö och klimat som sociala förhållanden.

Läs mer: Klimatvänliga inköp gör skillnad

Riktlinjer för finansförvaltning

Regler kring etik och hållbarhet i kapitalförvaltningen finns i Dokumentet Riktlinjer för finansförvaltning. Dessa uppdateras och följs upp årligen och dokumenteras i kommunens delårsrapporter.

Kommunen ska vid val av placeringar ta hänsyn till och främja god etik, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Kommunens placeringar utgörs enbart av fonder. Vid val av fonder läggs stor vikt vid att välja fonder där förvaltningen sker efter samma riktlinjer som kommunens policy när det kommer till etik och hållbarhet, det betyder att de inte får innehålla:

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Riktlinjer för finansförvaltning , 334 kB.

En bild som illustrerar hur pengar kan växa
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2023