Så överklagar du

Om du tycker att kommunen har fattat ett beslut som är olagligt så kan du överklaga beslutet. Det gör du genom att begära en så kallad laglighetsprövning. Alla som är folkbokförda i kommunen, äger en fastighet i kommunen eller betalar kommunalskatt i kommunen kan överklaga kommunens beslut. Möjligheten att begära laglighetsprövning gäller bara beslut som överklagas enligt kommunallagen.

Ditt överklagande ska du lämna in till Förvaltningsrätten i Linköping. Överklagandet måste vara skriftligt.

Observera att överklaganden gällande detaljplaneförslag ska skickas till Strängnäs kommun.

Du måste lämna in ditt överklagande inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Kommunens anslagstavla hittar du här på kommnunens webbplats.

I ditt överklagande behöver du tala om vilket beslut det handlar om och varför du tycker beslutet är olagligt. Domstolen kan bara ta hänsyn till de omständigheter som du har tagit upp före överklagandetidens utgång.

Domstolen kan bara pröva om beslutet ska upphävas eller om det ska fortsätta gälla. Domstolen kan alltså inte ändra beslutet.

Domstolen kan bara upphäva beslutet om:

  • beslutet inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Nedan finns uppgifter om adress och telefonnummer till Förvaltningsrätten i Linköping.

Förvaltningsrätten i Linköping

Box 406

581 04 Linköping

Tel. 013-25 10 00

Fax 013-25 11 40

E-Post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se

Webbplats: www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2023