Om kommunala anslagstavlan

Kommunens digitala anslagstavla innehåller tillkännagivanden om kallelser till fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden samt tillkännagivanden om justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas enligt kommunallagen. 

Anslagstavlan innehåller också kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Enligt kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i kommunhusets entré.

Den information som ges på anslagstavlan är ensidig från kommunen, syftet är inte att till exempel du som medborgare ska kunna anslå något på tavlan.

Vad betyder det att ett protokoll tillkännages?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i tre veckor från den dag då protokollet anslås.

Varför tillkännages kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden?

Vi tillkännager när fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna ska ha sitt nästa sammanträde vilket ger dig möjlighet att sitta med på sammanträdet i de fall det är öppet för allmänheten, offentligt. Vi talar också om vilka ärenden som kommer behandlas på nästa sammanträde. Det gör vi för att ge dig som kommunmedlem insyn i den kommunala beslutsprocessen.

Vad är en kungörelse?

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Syftet med en kungörelse kan till exempel vara är att nå alla som berörs av ett ärende så att de kan framföra synpunkter eller överklaga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2024