Invasiva främmande arter

Humla och blomma

Främmande arter är djur, växter, svampar eller mikroorganismer som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Ibland breder dessa arter ut sig med stor framgång, och kan då påverka andra arter negativt. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Vad betyder ”invasiva främmande arter”?

Främmande arter är djur, växter, svampar, eller mikroorganismer som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. Det kan vara avsiktligt eller oavsiktligt. Många av dessa främmande arter ställer inte till några bekymmer. Det finns dock vissa arter som sprider sig snabbt och orsakar skada av olika slag i det nya området. De kallas då invasiva främmande arter.

Det finns just nu 66 arter på EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Invasiva främmande arter får inte importeras i landet, spridas i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta dessa arter. Tjugoen av de EU-listade arterna finns eller har förekommit i Sverige.

Förutom de invasiva främmande arter som EU har listat så finns det andra arter som ställer till problem i naturen i Sverige. Det finns ännu inga lagar om skyldigheter vad gäller dem, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem rekommenderar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att man hjälper till att begränsa spridningen. Några av dessa växter är: blomsterlupin, parkslide, sjögull och kanadensiskt gullris. Flera av dessa arter utvärderas för att eventuellt tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att omfattas av olika förbud.

Invasiva och främmande arter i Strängnäs kommun

Här kan du läsa mer om några av de invasiva och främmande arter som vi har i vår kommun, och vad som görs för att bekämpa dem.

Strängnäs kommuns hanteringsplan för fem invasiva arter. , 2 MB.

Ansvarsfördelningen gällande arbetet med bekämpning av invasiva främmande arter i Sverige

Sveriges arbete med att hindra spridningen av invasiva främmande arter regleras av EU-förordning nr 1143/2014 samt av regler i miljöbalken och i tillsynsförordningen. EU-förordningen gäller alla EU:s medlemsländer.

Ansvaret för att hindra spridningen är delat mellan många olika aktörer i samhället:

Fastighetsägare har ett ansvar för invasiva främmande arter på den egna fastigheten. Fastighetsägareansvaret gäller för alla (privatpersoner, företag, kommunen och andra som äger en fastighet). Även den som innehar en fastighet med någon form nyttjanderätt kan ha ett ansvar för invasiva främmande arter på fastigheten.

EU-förordningen innehåller ett förbud mot att avsiktligen låta dessa arter reproducera sig, växa eller odlas. Det innebär att när en fastighetsägare eller -innehavare har fått kännedom om att det växer invasiva främmande arter på deras fastighet, har denne ansvar att bekämpa den. Denna skyldighet gäller i alla typer av miljöer exempelvis trädgårdar, skogsbruk- och jordbruksmark, men också orörd naturmiljö.

I dagsläget finns det inga särskilda bidrag att söka för att finansiera åtgärder mot invasiva främmande arter. Generellt kan man säga att ju tidigare man bekämpar arterna desto mindre blir arbetsinsatsen och kostnaden.

Om du som fastighetsägare har trädgårdsavfall av invasiva främmande arter som du vill bli av med kan du lämna det på en återvinningsstation. Lägg aldrig växtdelar från invasiva främmande arter på komposten, i naturen eller i facket för trädgårdsavfall på återvinningscentralen. Lägg avfallet i dubbla i plastsäckar, förslut ordentligt och lämna till personalen på återvinningsstationen. I Strängnäs kommun kan du lämna invasiva främmande arter på Kvitten i Strängnäs.

Skötsel allmänna grönytor: Kommunen är ansvarig för många parker och andra allmänna ytor och kan i den rollen förhindra att arter som är eller riskerar att bli invasiva planteras där.

Ägande och förvaltning av fastigheter: i sin roll som fastighetsägare är kommunen ansvarig för att bekämpa invasiva främmande växter som finns på den kommunala marken. Detta följer av förbudet i EU-förordningen mot att avsiktligen tillåta invasiva främmande arter att reproducera sig, växa eller odlas. Har kommunen kännedom om att en invasiv främmande art på EU-förteckningen växer på den kommunala marken är kommunen alltså skyldig att bekämpa arten. Samma skyldighet gäller för den som genom en nyttjanderätt förfogar över en fastighet. Skulle kommunen vara förvaltare, såsom exempelvis gällande privatägd mark i ett kommunalt reservat, har kommunen alltså en skyldighet att bekämpa de EU-listade invasiva främmande växtarter inom reservatet som kommunen har kännedom om under förutsättning att kommunen har rådighet över marken.

Avfallshantering: Kommunen är också ansvarig för avfallshanteringen och har en mycket viktig roll i att se till att avfallet från invasiva främmande växter hanteras på ett sådant sätt att det förstörs och inte i sig blir en spridningskälla. I Strängnäs kommun kan du lämna invasiva arter på återvinningstationen Kvitten i Strängnäs. Se till att avfallet är väl förslutet i exempelvis dubbla plastpåsar och lämna till personalen på återvinningsstationen.

Det finns många andra aktörer i arbetet med att bekämpa invasiva främmande arter, exempelvis Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och andra myndigheter. Naturvårdsverket har beskrivit vad de här parterna gör i arbetet med bekämpning av invasiva främmande arter i Sverige.

Hjälp till att rapportera invasiva eller främmande arter

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och utbredning, och för att kunna förebygga fortsatt spridning. I Sverige är det Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) Artdatabanken som samlar rapporter om var det finns främmande arter som har negativ inverkan på den biologiska mångfalden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2024