Naturområden, naturreservat

I Strängnäs kommun finns vacker natur. Vissa områden extra har höga värden för den biologiska mångfalden och är naturreservat. Där gäller speciella regler.

Varför finns naturreservat?

Värdefulla naturområden kan skyddas genom att man bildar naturreservat. Ett naturreservat kan bildas för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och den biologiska mångfalden. Ett naturreservat kan också bildas för att området är viktigt för friluftslivet. I naturreservaten gäller särskilda regler eller föreskrifter för allmänheten.

Naturreservat i Strängnäs kommun

Naturreservaten kan förvaltas av länsstyrelsen eller av kommunen. I kommunen finns två kommunala naturreservat:

  • Tingstuhöjden naturreservat som är ett kuperat område i norra delen av Strängnäs där det finns flera utsiktspunkter med vyer över Strängnäs och Mälaren.
  • Naturreservatet Bresshammars hage, som är ett strövområde som ligger på sydvästra delen av Tosterön, vid tätorten Abborrberget

Länsstyrelsen förvaltar flertalet naturreservat i kommunen. Du kan läsa mer om dem på länsstyrelsens webbsida.

Tillåtet och förbjudet i naturreservatet

Varje naturreservat är unikt, och har därför specifika egna regler för vad man får och inte får göra. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Skyltar informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat.

Natura 2000-områden

I kommunen finns också Natura 2000-områden. Det är är ett nätverk av skyddade områden i hela EU med syfte att bevara värdefull natur, men innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Ett område kan vara både Natura 2000-område och naturreservat.

Natura 2000-områden i Strängnäs kommun

Det finns två Natura 2000-omården i kommunen:

  • Skolmästarhagen, där bevarande syftet är att bevara den lövdominerade
    skogen med den artrika vårfloran.
  • Gorsingelund, där prioriterade bevarandevärden är ädellövskogen med många grova ädellövträd, framför allt ek och lind. Det finns gott om
    död ved, både grova lågor och annan död ved från bland annat hassel. 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 november 2021