Vattenskydd

Marvikarna, Åkers styckebruk

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är ett sätt att trygga dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden.

Vattenskyddsområden

En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vattenförsörjning. Vi är beroende av att vattnet är rent och fritt från föroreningar och skadliga ämnen. För att säkerställa en fortsatt hög vattenkvalitet behöver vi skydda vattnet från olika händelser och verksamheter som kan tänkas äventyra vårt dricksvatten. Det finns skyddsområden dels för grundvatten och dels för ytvatten.

Olika zoner

Ett vattenskyddsområde delas ofta in i olika zoner beroende på hur stor påverkan området kan ha på täkten. Indelning görs i primär och sekundär skyddszon samt en tertiär zon. I zonerna kan olika typer av restriktioner gälla. Ett av huvudskälen med dessa områden är dels att minska risken för diffusa föroreningar, dels att ge ansvariga för täkten en möjlighet att hinna agera om något oförutsett händer.

Vattenskydd för grundvatten

En tillförsäkran om "grundvatten av god kvalitet" är angelägen i den
kommunala vattenförsörjningen och ingår som övergripande mål bland de 16
nationella miljömål som beslutats av Sveriges Riksdag. Det är bland annat
kommunens ansvar att omsätta målen i praktisk handling och målet är att
säkerställa skyddet för grundvattenförekomster (både nuvarande och
framtida) mot exploatering som begränsar vattenanvändandet, ändringar av
grundvattennivåer på grund av olika mark- och vattenanvändningar som ger
negativa konsekvenser för vattenförsörjningen och kvalitetsförändringar
orsakade av mänsklig verksamhet.

Reservvattentäkt i Gorsingeholm

Gorsingeholm vattentäkt är Strängnäs kommuns reservvattentäkt och svarar för vattenförsörjningen till cirka 32 000 personer inom kommunen i händelse av avbrott i leveransen från Norsborgs vattenverk.

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen för Strängnäs invånare
över tid planeras ett beslut att inrätta ett nytt grundvattenskyddsområde för
Gorsingeholm vattentäkt.

Vattenskydd för ytvatten

Samråd kring ytvatten i Gorsingeholmsområdet planeras till 2024.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024