Uteservering

Markupplåtelse

Att hyra kommunägd mark kallas att kommunen upplåter mark – markupplåtelse. Ett beslut om markupplåtelse är ett beslut om tillstånd att använda marken till något den normalt inte är avsedd för. Ordningslagen är den lagstiftning som styr. Tillstånd från Polismyndigheten krävs för all användning av allmän offentlig mark.

Du kan till exempel behöva tillstånd för:

  • Nyttjande av offentlig plats - uteservering, varuexponering och reklam (till exempel utanför butik), byggnadsställning, byggetablering, container, arbetsbod.
  • Offentlig tillställning - idrottstävlingar, marknader.
  • Allmän sammankomst - demonstrationer, konserter.

Tänk på att

Lämna in din ansökan i god tid, minst två veckor innan evenemanget.
Fyll i ansökan noggrant med program, tider, mått, kartor och foto.
Innan du lämnar in din ansökan till Polismyndigheten är du välkommen att kontakta kommunens handläggare av markupplåtelser för att försäkra dig om att platsen är ledig och få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den verksamhet som ansökan avser.

Ansök hos Polismyndigheten

För markupplåtelse enligt ordningslagen krävs Polismyndighetens tillstånd. Därför ska ansökan alltid ske hos Polismyndigheten. Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd ska kommunen yttra sig.

Avgifter

Polismyndigheten debiterar sökanden en ansökningsavgift för handläggningen av ansökan oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av marken. Om det i samband med en tillställning eller ett evenemang krävs avstängning tar kommunen ut en avgift enligt taxa för detta. Det är en självkostnadsavgift för det arbete och det material som en avstängning kräver. Läs mer i kommunens Taxa för upplåtelse av allmän platsmark , 280 kB..

Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av marken

Ändamål och geografiskt läge

Rörlig taxa kronor/m2/dygn

Uteserveringar med alkoholtillstånd (kopia på tillståndet ska bifogas ansökan till Polismyndigheten).

2 kronor

Uteserveringar utan alkoholtillstånd i centrala Mariefred och Strängnäs, byggnadsställningar, materialupplag, containrar, varuexponering, reklam med mera

1 kronor

Uteserveringar utan alkoholtillstånd i övriga kommundelar än centralorterna Mariefred och Strängnäs, ideellt eller av skolklasser anordnade mindre evenemang, till exempel loppis, insamlingar, utställningar, uppvisningar, valstugor, med mera

0 kronor

Avstängning av allmän platsmark

Antal anordningar

Kostnad

1 - 4 anordningar

1500 kronor per avstängning

5 - 10 anordningar

2500 kronor per avstängning

Över 10 anordningar

250 kronor per tillkommande anordning per avstängning

Minimiavgift

Kommunen debiterar en minimiavgift på 700 kronor för varje obruten upplåtelsetid för upplåtelse av marken. Om markupplåtelsetiden är längre än sex månader och om fakturabeloppet överstiger 10 000 kronor kan betalningen delas upp enligt överenskommelse med sökande.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2023