Hygienlokaler

Om du vill driva en verksamhet som erbjuder hygienisk behandling ska du anmäla detta till kommunens miljöenhet. Det gäller även solarier och bassängbad.

Anmälningspliktiga verksamheter är:

 • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta - fotvård, akupunktur, piercing och tatuering.
 • Bassängbad som upplåts till allmänheten inomhus eller utomhus, som bubbelpool eller bassängbad.
 • Solarier.

Även verksamheter där det bedrivs undervisning i lokal, så som skolor, förskolor, öppna förskolor och fritidshem omfattas av krav på anmälan och tillsyn.

Så anmäler du

Anmälan ska göras minst sex veckor innan du startar eller arrangerar en anmälningspliktig verksamhet.

 1. Skicka in din ansökan (se blanketter nedan).
 2. Ditt ärende handläggs av kommunens miljöenhet.
 3. Du får besked av en handläggare när ditt ärende är hanterat.

Hygienisk behandling

Du som driver en verksamhet som erbjuder hygienisk behandling som använder stickande och skärande verktyg med risk för blodsmitta måste anmäla din verksamhet till kommunens miljöenhet.

Här är exempel på verksamheter med hygienisk behandling:

 • Fotvård
 • Tatuering
 • Öronhåltagare
 • Akupunktur
 • Microneedling
 • Solarier
 • Barberare, frisörer, manikyr och pedikyr som använder rakblad eller andra stickande/skärande redskap.

Bassängbad

Du som driver en verksamhet som erbjuder bassäng som är upplåts till allmänheten ska anmäla det till miljöenheten.

Solarium

Du som driver en verksamhet som erbjuder solarium ska anmäla det till miljöenheten.

Skola och förskola

Du som driver en förskola eller skola behöver anmäla det till miljöenheten.

Avgifter och tillsyn på verksamheter inom hälsoskydd

För anmälan tar kommunen ut en avgift. Anmälningsavgiften tas ut i samband med anmälan. Anmälningsavgiftens storlek beror på vilken typ av verksamhet du startar.

Tillsynsavgift

Miljöenheten gör regelbunden tillsyn för att kontrollera din anmälningspliktiga verksamhet. För tillsynen efterhandsdebiteras verksamheten för den nedlagda tiden. Tillsynsavgiften varierar beroende på typ av verksamhet och vilka risker som verksamheten utgör för hälsa eller miljön. Avgiften ska täcka miljöenhetens arbete med tillsynen.

Vad ingår i avgiften?

Anmälningsavgiften och tillsynsavgiften motsvarar den tid vi handlägger ett ärende. I handläggningen kan ingå att registrera anmälan, kontrollera uppgifter och handlingar, förberedelsearbete, genomföra tillsynsbesök och skriva tillsynsrapporter.

Egenkontroll

Alla verksamheter med anmälningsplikt ska bedriva egenkontroll.
Den kan till exempel handla om ansvarsfördelning, hygienkrav, städrutiner, avfallshantering, kontroll av utrustning och listning av de kemiska produkter som används i verksamheten.

Egenkontrollen ska dokumenteras och finnas tillgänglig i lokalen. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har gett ut allmänna råd och vägledning om egenkontroll.

Kemikalieförteckning

Alla verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga måste ha en kemikalieförteckning. En sådan förteckning är även en bra hjälp för att få en överblick över vilka produkter som ni använder i verksamheten och om det är några av dessa som ni kan byta ut eller ta bort. Förteckningen ska uppdateras kontinuerligt och det ska finnas säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier.

Vad ska en kemikalieförteckning innehålla?

Förteckningen ska som minst innehålla dessa uppgifter

 • Produktens namn
 • Mängd som används och användningsområde
 • Produktens klassificering
 • Produktens riskfraser eller faroangivelser i ord

Vägledning om vilka uppgifter om produkternas klassificering och farliga egenskaper som ska anges finner du på Naturvårdsverkets webbsida.

Nedan finns en mall för hur en kemikalieföteckning kan se ut och även ett exempel på hur den ska fyllas i.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019