Sanering av PCB

Förordningen, 2007:19 om PCB med mera, ställer krav på att industribyggnader, flerbostadshus och övriga lokaler som byggts eller renoverats under perioden 1956-73 ska inventeras och saneras på PCB. Det är fastighetsägarens skyldighet att inventera och sanera byggnader från PCB.

Vad är PCB?

PCB, polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn för flera konstgjorda ämnen med liknande egenskaper och är ett av de farligaste miljögifterna. PCB användes förr bland annat i fogmassor, halkfria golvmassor, isolerrutor samt i kondensatorer i lysrörsarmaturer och kan fortfarande finnas kvar i byggnader uppförda eller ombyggda under 1956-1972.

PCB kan ge långsiktiga hälsoeffekter som försvagat immunförsvar, påverkad fortplantningsförmåga och påverkan på det centrala nervsystemet.

Inventering och sanering

Alla byggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 omfattas av krav på inventering och sanering av PCB (förutom en- och tvåfamiljshus). Enligt gällande lagstiftning ska inventering och sanering av höga halter PCB redan ha gjorts. Har du inte inventerat ska detta göras snarast. För en professionell inventering av PCB-förekomst behöver en konsult med kunskap om sådana inventeringar anlitas. Borttagning av PCB-haltiga fog- och golvmassor ska ske på ett sådant sätt att spridning av PCB minimeras.

Om halter över 500 ppm (mg/kg) påträffats i fog eller halkskyddad golvmassa ska sanering ske omgående. Om halter mellan 50-500 ppm (mg/kg) påträffats ska sanering ske senast i samband med ombyggnad eller rivning.

Övriga byggvaror, såsom isolerrutor och kondensatorer som kan innehålla PCB ska dokumenteras och märkas upp. Vid rivning eller ombyggnation ska de PCB-haltiga byggvarorna tas om hand och lämnas som farligt avfall.

Transportör och omhändertagande

Kontrollera att den transportör du anlitar för bortforsling av material har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för transport av PCB-haltigt avfall. Det är du som ansvarar för att transportdokument och kvitton finns. Allt PCB-haltigt avfall ska skickas för destruktion genom förbränning vid hög temperatur.

Anmälan

Sanering av PCB är en anmälningspliktig verksamhet. Detta innebär att en anmälan om sanering ska vara Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast tre veckor innan sanering påbörjas.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019