Buller

Det finns ingen enhetlig definition av när ljud övergår till att bli buller. Ljuv musik för den ene kan upplevas som buller för den andre. Man brukar därför beskriva buller som icke önskvärt ljud. Med andra ord är det inte alltid ljudnivån som är den viktigaste orsaken till ljudets effekter på människan. Ljudets karaktär, under vilka förhållanden ljudet förekommer och personliga faktorer kan vara orsaker till att ett ljud upplevs som buller.

Buller i bostaden

Buller i den egna bostaden upplevs ofta som mycket störande för den boende. Bullret kan härstamma från den egna byggnaden, till exempel från ventilationssystem, tvättstugor, grannar eller verksamheter i fastigheten.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS , 55 kB. 2014:13) om buller inomhus finns riktvärden för ljudnivåer som inte bör överskridas i bostäders sov- och vardagsrum. De riktvärden som gäller är 30 dBA ekvivalent ljudnivå, och 45 dBA maximal ljudnivå. Musik och annat buller med hörbara tonkomponenter bedöms hårdare, och riktvärdet är då 25 dBA ekvivalent ljudnivå.

Om det är grannarna som orsakar bullret är det viktigt att du först och främst tar kontakt med den som stör så att de har chans att bättra sig. Om det inte hjälper eller om bullret orsakas av någon installation i fastigheten ska du vända dig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Om problemet trots detta inte kan lösas kan du kontakta kommunens miljöenhet.

Externt buller

Trafik och verksamheter i närheten av bostäder kan också vara en orsak till buller i bostäder. Fläktar på grannfastigheter kan vara en källa till bullerstörningar. Då är det Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller som ska tillämpas.

Om du som fastighetsägare har uppmanats att göra en bullermätning kan du läsa mer om hur denna ska genomföras i :

Härads skjutfält

Strängnäs kommun ihop med Försvarsmakten jobbar aktivt med att ha ett bra samarbete kring den aktivitet som bedrivs på Härads skjutfält.

Försvarsmakten bedriver löpande övningar på skjutfältet och när detta sker är fältet avlyst vilket innebär att det råder tillträdesförbud. När Försvarsmakten inte har övningar är fältet oftast öppet för allmänheten.

Passera aldrig en nedfälld bom. Det kan innebära livsfara. En bom kan vara fälld även om fältet inte är avlyst, men även då är tillträde förbjudet.

Kontakt

Härads skjutfältsexpedition 0152-701 58 (ska vara bemannad under övning)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2021