Grönplan del B2, Hedlandet

Grönplan del B2 för Hedlandet är, tillsammans med del B1 för Strängnäs stad – Härad, en fortsättning på Grönplan del A för Strängnäs kommun. Del A innehåller mål och förutsättningar för utvecklingen av grönstrukturen i ett kommunövergripande perspektiv och del B2 är den områdesspecifika grönplan som behandlar samma geografiska område som Fördjupning av översiktsplanen för Hedlandet.

Hedlandet

I del B2 finns information om planområdet, inventeringar av befintlig grönstruktur, samt en presentation av vägledande riktlinjer inför framtida planering.

Den områdesspecifika grönplanen ska fungera som ett underlag vid avvägningar i den fördjupade översiktsplanen, samt vid detaljplanering. Denna grönplan värderar de befintliga grönytorna, och kommer med förslag på hur grönstrukturen kan utvecklas och förbättras.

Naturområden och vatten

Hedlandet ingår som en del av Mariefreds kommundel med många naturområden och närhet till vatten. Hedlandets närhet till Mälaren och den vackra naturnära landskapsbilden har en stor rekreativ kvalitet. Dessutom finns det stora skogsområden med stor andel tallskog men även med inslag av värdefullare lövträd. I det omväxlingsrika landskapet förekommer också ängs- och åkermark. Hedlandet har därmed stora rekreativa, estetiska och ekologiska värden. I likhet med Grönplan B1 för Strängnäs stad – Härad är temat tillgänglighet av stor vikt. Hedlandet är i sin helhet svårtillgänglig på grund av barriäreffekterna som motor- och järnvägen utgör.

Grönstrukturfrågorna bör på ett tydligt sätt inarbetas i det kommunala planarbetet. Detta för att:

  • klargöra grönstrukturens roll i tätorterna med omgivningar.
  • synliggöra de övergripande sambanden med samhällets andra strukturer och intressen (såsom infrastruktur och bebyggelseutveckling).
  • underlätta framtida markanvändningsbeslut och prioriteringar/avvägningar mellan olika markintressen.

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022