Fördjupning av översiktsplan för Stallarholmen

Fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Stallarholmen visar kommunens avsikter vad gäller mark- och vattenanvändningen för Stallarholmens tätort med omnejd på 20-30 års sikt.

Fördjupning av översiktsplan för Stallarholmen

Fördjupningen av översiktsplanen påverkar inte befintlig markanvändning men kan styra den framtida användningen vid framtagande av detaljplaner och vid bygglovsprövningar.

Skede:

Kommunfullmäktige antog planförslaget 2019-03-25.

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022