Fördjupning av översiktsplan för Mariefred – Läggesta 2007

Planen är viktig för att kunna göra prioriteringar i Mariefred och Läggesta och för att få en balans i värdeplaneringen – det vill säga ha en god planberedskap för bostäder och olika verksamheter såsom skolor, förskolor, företag, handel samt besöksnäring.

FÖP Mariefred-Läggesta

Grönområden ingår i planen som en mycket viktig del. Trafikflödet är också en viktig del, så att den tillkommande trafiken fördelas i takt med utbyggnaden. Kulturvärden av riksintresse ska bevaras och har förtydligats i planen.

Planområde

Fördjupningen av översiktsplanen omfattar Läggesta, stråket mellan Läggesta och Mariefred samt Mariefreds stad med kringområden. Hedlandet, Edsala och Kalkudden har undantagits.

Planskede

Fördjupning av översiktsplanen för Mariefred-Läggesta antogs i kommunfullmäktige 23 april 2007.

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022