Vattenplan

Vatten

Strängnäs kommuns vattenplan beskriver hur vi arbetar med vattenfrågor ur en långsiktig synvinkel, exempelvis hur vi arbetar för att uppfylla miljökvalitetsmålen och hur vi skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Nuvarande vattenplan håller på att revideras.

Det här använder vi vattenplanen till

Vattenplanen tar ett helhetsgrepp när det gäller förvaltningen av naturvatten i kommunen I vattenplanen beskrivs de största miljöproblemen som relaterar till vatten, och även en tidsatt åtgärdsplan för arbetet framåt. Detta ska förbättra och bibehålla en god vattenkvalitet i kommunen.

Vattenplanen är ett verktyg för att uppfylla vattenlagstiftningen. Den knyter även an till andra styrdokument i kommunen såsom miljöstrategi och översiktsplan.

Samverkan i vattenfrågor

Vattenplanen används även för att hålla samman vattenfrågorna i kommunen, och skapa en struktur för arbetet med vattenfrågor i kommunkoncernen. Vattenfrågan ses även i ett regionalt perspektiv där vi samverkar med andra kommuner, exempelvis inom nätverket 4 Mälarkommuner.

Kommunen samverkar också med andra aktörer vars arbete berör kommunens vatten, exempelvis länsstyrelserna, Mälarens vattenvårdsförbund och vattenråd.

Arbete med att revidera Strängnäs kommuns vattenplanen

År 2020 beslutade kommunstyrelsen att revidera vattenplanen eftersom nya krav i vattenlagstiftningen gjorde revideringen nödvändig.

 • I april 2023 beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att skicka ut ett förslag på samråd. Det innebär att alla som vill kan lämna sina synpunkter.
 • Samrådet pågick under sommaren och avslutades den 31 augusti.
 • Nu pågår ett arbete med att sammanställa alla synpunkter och tas med dem i det fortsatta arbetet med att skapa ett slutgiltigt förslag.
 • Det kommer sedan att presenteras för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
 • Efter godkännande ska vattenplanen behandlas av kommunstyrelsen och slutgiltigt av kommunfullmäktige där den antas.

Nu gällande vattenplan

Kontakt

 • Strategienheten

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2023