Farligt avfall

Farligt avfall ska tas omhand separat från övrigt avfall, eftersom det kan skada natur och människors hälsa. För att undvika miljösanktionsavgift är det viktigt att man som företagare följer de regler om anteckningar, förvaring och transport som finns för farligt avfall.

Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister.

Den senaste statistiken visar att det uppstår över två miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Som en del i arbetet med att skapa en bättre helhetssyn introducerar Naturvårdsverket ett avfallsregister. Alla företag som hanterar någon form av farligt avfall är från och med 1 november 2020 skyldiga att rapportera detta.

Hanterar ditt företag farligt avfall?

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan exempelvis vara elektronik, lysrör och olika färg- och kemikalierester. Det är alltså inte enbart verkstäder, bilreparatörer och liknande företag som berörs av de nya reglerna, utan även exempelvis frisersalonger, kontorslokaler och livsmedelsbutiker.

Här kan du läsa mer om registret http://www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering

Här kan du läsa mer om hur man hanterar farligt avfall https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/farligt-avfall

 

Farligt avfall är sådant som finns upptaget i Avfallsförordningen SFS 2011:927 eller som har en eller flera av följande egenskaper:

 • Brandfarligt
 • Cancerframkallande
 • Ekotoxiskt
 • Explosivt
 • Fosterskadande
 • Frätande
 • Giftigt
 • Hälsoskadligt
 • Irriterande
 • Mutagent
 • Oxiderande
 • Smittfarligt
 • Avger giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syre
 • Kan ge upphov till ett ämne som har en eller flera av ovanstående egenskaper

Läs om läkemedel på kemikalieinspektionen www.kemi.se

Förvaring

Farligt avfall ska förvaras så att spill eller läckage inte riskerar att förorena mark och vatten eller rinna ned i spill- eller dagvattenbrunnar. Emballage som innehåller farligt avfall ska märkas med respektive avfallsslag.

Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med annat slag av farligt avfall eller med andra slag av avfall eller andra ämnen och material. Om blandning ändå har skett ska de olika slagen av avfall separeras från varandra. Separeringen gäller om det är nödvändigt ur miljösynpunkt, om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Transport

Som verksamhetsutövare är du skyldig att kontrollera att din transportör har tillstånd att transportera farligt avfall som uppkommit i din verksamhet. Tillstånd lämnas av Länsstyrelsen.

Om du transporterar farligt avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet och mängden är mindre än 100 kilo eller 100 liter per år behöver du lämna in en anmälan till Länsstyrelsen. Om du transporterar större mängder krävs tillstånd.

För att få lämna avfall, som har hanterats i en yrkesmässig verksamhet eller producerats i eller i samband med en sådan verksamhet, till någon annan krävs att:

 • den som tar emot avfallet för behandling eller annan hantering har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för hanteringen, och
 • den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i punkt 1 är uppfyllt. Detta gäller dock inte för avfall som lämnas till kommunen eller den som kommunen har anlitat.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021