Inneboende, inackordering - gymnasiet

Elev som är folkbokförd i Strängnäs kommun och studerar på heltid vid gymnasieskola kan få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år hen fyller 20 år.

Ansök om inackorderingsbidrag

Du som börjar i gymnasieskola i årskurs 1 kan ansöka om inackorderingsbidrag om du har minst 60 km mellan bostaden och skolan.

Ansökan bör vara kommunen tillhanda i god tid före höstterminens start. För studerande som inte är myndig ska ansökan undertecknas av vårdnadshavaren.

För att räknas som heltidsstuderande krävs deltagande i all schemabunden undervisning för programmet eller kursen.

När du börjar i årskurs 2 eller 3 behöver du inte skicka in någon ny ansökan.

Gymnasieelever som studerar på en fristående skola ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Inackorderingsbidrag

Bidraget motsvarar 1/30 del av prisbasbeloppet 57 300, för 2024 är det 1910:-/månad.

Utbetalning sker för hela höstterminen den 25 september (fyra månader) och för vårterminen 15 februari (fem månader).

Inackorderingsbidrag kan beviljas för tio månader per läsår om kostnaden kan styrkas.

Inackorderingsbidrag och resebidrag kan inte beviljas samtidigt.

Avbryts studierna är man inte längre berättigad till inackorderingsbidrag. Resterande del av utbetald ersättning kommer då att återkallas. Detta gäller även vid förändring till resebidrag eller avflyttning från kommunen.

Riksintag och arbetsplats förlagd utbildning, APU

Studerande vid någon av de utbildningar där regeringen beslutar att hela landet ska vara ett elevområde, så kallat Riksintag, kan beviljas inackorderingsbidrag även om vald utbildning finns på hemorten.

Vid arbetsplatsförlagd utbildning, APU tillämpas individuell bedömning angående inackorderingsbidrag och/eller resebidrag.

Överklaga beslut

Elev som fått avslag på sin ansökan om inackorderingsbidrag eller på något annat sätt är missnöjd med hemkommunens beslut kan överklaga beslutet. Beslutet ska överklagas skriftligt. Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra, anledningen till överklagan och hur man vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten men lämnas in till kommunen. Inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet måste vi ha din överklagan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2024