Tillsammans för skolstaden Strängnäs

De kommunala skolorna och friskolorna arbetar tillsammans för att stärka Strängnäs kommun som skolstad. Samarbetet heter Bildningsakademin i Strängnäs (BAS).

Samarbetet påbörjades i december 2019 med utgångspunkt i fyra områden:

  • Lärare, bland annat kring rekrytering, kompetensutveckling och ämnessamverkan
  • Elever, bland annat kring elevsammansättning och studiestöd.
  • Skolledning, bland annat kring strategier, styrning och samarbete för resurseffektivitet.
  • Ekonomi, bland annat kring resursfördelningen.

Samarbetet ska på sikt ge eleverna mer kunskap, stärka lärarnas kompetens och skapa en mer likvärdig skola.

Detta gör vi

Exempel på gemensamma satsningar:

  • LÄS-projektet. Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan (LÄS) är en återkommande utbildning för att höja lärarnas kompetens och stärka samarbetet mellan skolorna. Utbildningen sker i samarbete mellan Europaskolan och Strängnäs kommun.
  • Ämnesråd i läs-, skriv- och språkutveckling. För att följa och mäta elevernas läsförmåga jobbar alla skolor i Strängnäs kommun med kartläggningsverktyget Lexplore. Ett ämnesråd, med representanter från flera skolor, har startat.
  • Ämnesråd i matematik. Ett nätverk med representanter från flera skolor som bland annat diskuterar en gemensam ämnesstruktur inom årskurserna och forskning kring attityd och inställning till matematikämnet.
  • Ämnesråd Särskilt stöd. En arbetsgrupp bestående av speciallärare och specialpedagoger från fristående och kommunala grundskolor har bildats för att tillsammans se över och skapa en kommungemensamt kartläggnings- och bedömningsmaterial gällande elever som befaras att inte nå kunskapsmålen.
  • Rektorsråd. Samtliga rektorer i grundskolorna och gymnasiet samlas några gånger per år för att gemensamt samverka kring skolutvecklingsfrågor.

Vi som ingår i samarbetet

Bildningsakademin i Strängnäs styrs av en styrgrupp och en operativ projektledning som samordnar arbetet. Som huvudmän och ägare till samarbetet står Strängnäs kommun och föreningen för kommunens friskolor (FRISK). Bildningsakademin i Strängnäs samarbetar med experter från akademi och intresseorganisationer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2023