Grönplan del B1, Strängnäs stad – Härad

Grönplan del B1 för Strängnäs stad – Härad är en fortsättning på Grönplan del A för Strängnäs kommun. Del A innehåller mål och förutsättningar för utvecklingen av grönstrukturen i ett kommunövergripande perspektiv och del B1 är den områdesspecifika grönplan som behandlar samma geografiska område som ”Fördjupning av översiktsplanen för Strängnäs stad-Härad”.

Prästkragar Härad

I del B1 finns information om planområdet, inventeringar av befintlig grönstruktur, samt en presentation av vägledande riktlinjer inför framtida planering. Den områdesspecifika grönplanen ska fungera som ett underlag vid avvägningar mellan olika intressen i den fördjupade översiktsplanen, samt vid detaljplanering. Denna grönplan värderar de befintliga grönytorna, och kommer med förslag på hur grönstrukturen kan utvecklas och förbättras.

Parker och naturområden

Strängnäs är en grön stad med närhet till vatten. Att staden ligger vid Mälaren är en stor rekreativ kvalitet, det finns till exempel flera vackra, strandnära promenadstråk. Det finns också områden med stora ekologiska värden. När både de rekreativa och ekologiska värdena beaktas, får grönytorna allt större betydelse i stadsbyggandet. Parker och naturområden i kommunens tätorter har potential att utvecklas och bli allt mer värdefulla i arbetet med att bevara biologisk mångfald, samt med att upprätthålla och förbättra klimatet inne i tätorterna.

Grönstrukturfrågorna bör på ett tydligt sätt inarbetas i det kommunala planarbetet. Detta för att:

  • klargöra grönstrukturens roll i tätorterna med omgivningar.
  • synliggöra de övergripande sambanden med samhällets andra strukturer och intressen (såsom infrastruktur och bebyggelseutveckling).
  • underlätta framtida markanvändningsbeslut och prioriteringar/avvägningar mellan olika markintressen.

Planskede

Grönplan del B1 antogs av kommunfullmäktige 2009-10-26 i samband med antagande av den fördjupade översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad och vann Laga Kraft 2010-04-28.

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 oktober 2022