Skolkurator och skolpsykolog

När en elev känner behov av att få träffa och prata med en annan vuxen än sina föräldrar, lärare eller andra vuxna kan de kontakta en kurator för samtal. Psykologen arbetar med inriktning på förskolans och skolans psykologi.

Kuratorn erbjuder:

  • samtal med elever och föräldrar i skolrelaterade frågor
  • konsultation och handledning till personal
  • utbildning och kompetensutveckling

Samtalet kan gälla olika frågor i livet som känns bekymmersamma för barnet så som kamratrelationer, skolsvårigheter, hemförhållanden med mera.

Om du vill boka tid för ett samtal med kuratorn kan du antingen gå direkt till kuratorn och boka en tid eller så kan du be dina vårdnadshavare eller din mentor om hjälp med att ta kontakt. För tider och telefonnummer, kontakta skolans expedition.

Vårdnadshavare är också välkomna att ta kontakt med kurator för diskussion om oro för sina barn. Kurator kan hjälpa till med rådgivning och i vissa fall stöd för vidare kontakt med andra hjälpgivare i samhället om så önskas.

Kurator har tystnadsplikt i sitt arbete vilket innebär att hen inte får berätta för andra om det som framkommer under samtalen. Däremot omfattas kuratorns arbete, precis som för all personal inom skolan, av en anmälningsplikt vilket innebär att kurator ibland måste bryta sin tystnadsplikt om oro finns för en elevs hälsa och mående.

Psykologen erbjuder:

  • konsultation och handledning till personal
  • psykologiska bedömningar/utredningar vid skolrelaterade frågeställningar
  • utredning vid frågeställning om skolform
  • utbildning och kompetensutveckling

Skolpsykologen kan konsulteras av pedagoger framförallt angående inlärning och socialt samspel. Psykologen fungerar också som rådgivare till rektor i dessa frågor.

Arbetar på uppdrag av respektive skolas rektor utifrån gällande skollag. En skolpsykolog arbetar ur ett skolperspektiv. Det betyder att fokus ligger på inlärning och pedagogisk problematik.

Rollen är delvis konsultativ och delvis ”vårdande”. För alla arbetsuppgifter som anses vara ”vård” till exempel stödsamtal, utredning, psykologisk bedömning av elev följer skolpsykologen Hälso- och sjukvårdsnämndens lagstiftning. Det innebär bland annat journalföringsplikt och samtycke av båda vårdnadshavare vid elevkontakt.

Vårdnadshavare som känner oro för sina barn ska i första hand kontakta mentor, rektor eller annan representant för skolans elevhälsoteam. Vårdnadshavare är även välkomna att ta kontakt med skolpsykolog för rådgivning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024