Tillsyn av enskilt avlopp

I Strängnäs kommun finns det ungefär 4000 enskilda avloppsanläggningar. Miljöenheten genomför varje år tillsyn på enskilda avlopp.

Varför utförs tillsynen?

I kommunen finns många gamla och dåliga avlopp som behöver åtgärdas. Avlopp med bristfällig rening utgör en betydande källa till övergödningen av våra sjöar och vattendrag. Även behovet av smittskydd, rening av läkemedelsrester och hushållskemikalier är en viktig anledning till att åtgärda bristfälliga avlopp.

En generell förbättring av de enskilda avloppsanläggningarna är en förutsättning om Sverige ska kunna nå målen om god status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Hur går tillsynen till?

  1. Ett informationsbrev och en enkät skickas ut till fastighetsägare i det område som ska besökas. I enkäten får fastighetsägaren svara på frågor om avloppsanläggningen för att miljöenheten ska få ett bra underlag om vilken typ av avlopp som finns på fastigheten. Fastighetsägaren behöver svara på enkäten oavsett om avloppet används eller inte. Enkäten syftar också till att göra ägaren medveten om sitt ansvar för avloppet och ge ägaren en möjlighet att kontrollera sin anläggning.
  2. Tillsyn utförs av miljöenheten.
  3. Efter besöket får fastighetsägaren en inspektionsrapport som anger miljöenhetens bedömning av anläggningen.

Vad händer om åtgärd krävs?

  1. Mindre åtgärder kan krävas för att befintligt avlopp ska uppfylla kraven på rening.
  2. Om ett nytt avlopp behöver inrättas krävs tillstånd.

Beroende på vilken åtgärd som krävs kan fastighetsägaren få ett beslut från miljöenheten där det framgår vilken åtgärd som krävs samt inom vilken tid åtgärden förväntas vara utförd.

Vilka avloppsanläggningar uppfyller inte kraven?

Exempel på avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav är enkammarbrunnar, tvåkammarbrunnar och trekammarbrunnar med utsläpp i stenkista eller dike. Även många av de fastigheter som har slamavskiljare med efterföljande rening (till exempel infiltration eller markbädd) har anläggningar som inte längre fungerar som de ska. Mer information om hur man kan bedöma statusen på sin avloppsanläggning finns på avloppsguiden.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2022