Erikslund 11, Strängnäs stad, Strängnäs

Just nu pågår ett arbete med att ta fram förslag till detaljplan för fastigheten Erikslund 11 i Strängnäs stad.

Planens läge:

Planområdet ligger centralt i Strängnäs stad utmed Eskilstunavägen, cirka en kilometer från resecentrum. Idag finns här Bilia med tillhörande drivmedelsstation och mitt emot, rakt över Eskilstunavägen, finns Lillgärdsgrillen.

Planens syfte:

Det primära syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse med flerbostadshus på mark som idag är avsedd för verksamheter i form av bilverkstad och småindustri.

Planen är en del av att omforma stadsentréfunktionen längs Eskilstunavägen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Planskede:

Planförslaget var ute på samråd 2021-01-29 till 2021-02-26. Kommunen bjöd även in till ett digitalt öppet hus där intresserade kunde ta del av förslaget och ställa frågor.

Senaste information

Efter samrådet har inkomna synpunkter sammanställts, utredningar (nya och reviderade) tagits fram, och planförslagets utformning förändrats.

Det kvarstår fortfarande en del arbete innan detaljplanen kan komma ut på granskning. När detaljplanen skickas ut på granskning får sakägare och allmänheten ta del av de reviderade handlingarna och kan yttra sig på dessa. I samband med granskningen redovisas även de sammanställda synpunkterna från samrådet.

Handlingar:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2024