Ändring av huvudmannaskap för viss allmän plats, vägar förvaltade av Stallarholmens vägförening

Stallarholmen

Stallarholmens vägar har under många år tagits omhand av Stallarholmens vägförening, föreningen ska upplösas och har inkommit med en ansökan om ändring av detaljplan. Detaljplaneändringar måste ske för att kommunen ska kunna överta skötseln av dessa vägar.

Planområdets läge

Ändringen av huvudmannaskapet för vägar tillhörande Stallarholmens vägförening berör totalt 23 detaljplaner i centrala Stallarholmen.

Planens syfte

Syftet med detaljplanearbetet är att ändra huvudmannaskap från enskilt till kommunalt för anläggningar, vägar, tillhörande Stallarholmens vägförening. Detta för att kommunen ska kunna överta skötseln av dessa vägar i Stallarholmen.

Planarbetet sker genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900)

  • Vägar som tillhör 22 detaljplaner i centrala Stallarholmen ska ändras från enskilt till kommunalt huvudmannaskap, vägar som berörs är bland andra Åkerbyslingan, Sundby strandväg, Tegelugnsvägen och Tillströms väg.
  • För detaljplan Vannesta 1:11, del av, med flera pågår ett arbete med att först omvandla kvartersmark med gemensamhetsanläggning till allmän plats för att sen ska kunna omvandlas till kommunalt huvudmannaskap. Planområdet gäller Konvaljevägen, Hagvägen, Skolgatan, Villavägen, Sundbyvägen och Vannestavägen samt gång- och cykelväg längs med Strängnäsvägen.

Planskede:

Detaljplanen var ute för samråd 2022-11-09-2022-11-29. Två informations träffar på plats i Stallarholmen har genomförts. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Handlingar:

Vad innebär ändringen? Läs svaret på några vanliga frågor:

Vägföreningen ska upplösas. Under de senaste åren har det varit problem att rekrytera nya medlemmar till styrelsen och därmed är det svårt att driva föreningen vidare.

Det kan vi tyvärr inte svara på så här tidigt i processen, men om vår preliminära tidsplan håller kommer detaljplaneändringarna vara klara under kvartal 1 2023 och därefter kan kommunen börja förbereda för att ta över vägarna.

Några medlemmar kommer bli av med sitt ägande av vägfastigheterna och föreningen kommer inte längre behöva se till att ansvara för vägarnas drift och underhåll. Annars kommer ingen direkt skillnad att ske för de flesta av medlemmarna.

Inte vad som planeras eller möjliggörs i planändringarna.

Inte vad som planeras i planändringarna.

Nej.

Detta regleras inte i planarbetet så därför kan vi tyvärr inte svara på frågan i detta skede. Arbetet för hur driften ska skötas är ännu inte färdigställd.

Kommunen betalade tidigare en summa till vägföreningen för drift och underhåll. Summan kommer nu att bli lite högre när kommunen själva ska utföra arbetet med skötseln. Därför kommer den här ändringen att kosta skattebetalarna lite mer än tidigare. Den exakta summan är i dagsläget inte fastställd.

Att vara huvudman innebär att vara ansvarig för skötsel och underhåll. När det är en enskild huvudman är det exempelvis en gemensamhetsanläggning med tillhörande förening eller privatperson/fastighetsägare som har ansvaret. Kommunalt huvudmannaskap betyder att kommunen har ansvar för att sköta platsen eller vägarna.

Nej

En detaljplan är en karta med bestämmelser som redovisar vad, var och hur man får bygga inom ett visst område. Denna karta är juridiskt bindande och måste därför följas. Idag står det i detaljplanerna i Stallarholmen att det är enskilt huvudmannaskap (inte kommunen) som har ansvaret för aktuella vägar. Därför behöver planerna ändras.

Kommunen anser att den ändringen måste göras i ett annat planärende då hela planprocessen skulle försenas. Vår ambition är att det här arbetet ska ske så skyndsamt som möjligt. Gällande markintrånget i Sundby strand så pågår ett parallellt arbete med att utreda frågan hos Mark- och exploateringsenheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2022