Förorenad mark

Strängnäs är en stad som har haft industrier av många olika slag. Sedan 1800-talets mitt har det bland annat funnits färgfabriker, läkemedelsindustrier, tegelbruk. Företag som funnits/finns i Strängnäs inkluderar många olika branscher. Många företag har gett avtryck av sin verksamhet i form av mark-, grundvatten- och sedimentföroreningar.

Kartlägga äldre verksamhets- och industriområdens förorening av mark

I takt med exploatering och nybyggnation i olika delar av kommunen har man vid ett flertal tillfällen påträffat markföroreningar vars halter överstiger de riktvärden som tagits fram av Naturvårdsverket. Mot bakgrund av detta och med vetskap om att hanteringen av kemikalier tidigare inte omgärdades av så stränga föreskrifter som idag startades ett projekt med syftet att kartlägga äldre verksamhets- och industriområdens förorening av mark.

Områden som man bedömde kunde komma i fråga för planläggning och exploatering prioriterades. 1996 upprättades en metodik för förorenade områden av Naturvårdsverket, den så kallade MIFO-modellen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med MIFO-modellen som grund och genomför riskklassningar av de inventerade och andra prioriterade fastigheterna. Riskklassningen bygger på typ av kemikalier, kemikaliernas farlighet, spridningsförutsättningar samt områdets skyddsvärde och känslighet. Fortsatt kartläggning sker genom direkt provtagning av jord och grundvatten.

Intresset för förorenad mark stort

Idag är intresset för förorenad mark stort bland fastighetsägare och presumtiva fastighetsköpare, inte minst eftersom Miljöbalken inneburit skärpt lagstiftning för fastighetsägare vad gäller sanering av förorenad mark. Många markundersökningar görs därför i samband med fastighetsköp.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sammanställer allt material som kommer in vad gäller förorenad mark vilket innebär att om någon vill veta något om föroreningssituationen på en särskild fastighet i Strängnäs kommun så kan denna information tas fram.

Tillsynsmyndigheten samarbetar sedan många år med Länsstyrelsen i Södermanlands län och övriga kommuner i länet inom projektnamnet PIK.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2019