Lotteritillstånd, registrering av lotteri

Alla lotterier i Sverige styrs av spellagen, ansvarig statlig myndighet är Spelinspektionen. Handläggande myndighet i Strängnäs kommun är Teknik- och fritidsnämnden.

Från den första januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

  • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst kan vara högre.
  • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
  • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

Ansökan

Teknik- och servicekontoret handlägger registreringslotterier. För registreringslotterier krävs endast en registrering, vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas. Kommunen ska förordna en kontrollant som föreningen ska redovisa till.

Föreningen ska bifoga nedanstående dokument vid sin registrering

  • Protokollsutdrag från styrelsesammanträde med beslut om att lotteriansökan ska göras.
  • Protokollsutdrag från styrelsesammanträde med beslut om vem som är föreningens lotteriföreståndare.
  • Föreningens stadgar.
  • Förteckning över styrelseledamöter.
  • Den senaste verksamhetsberättelsen.
  • Revisionsberättelse för det senaste avslutade verksamhetsåret.
  • Resultat- och balansräkning för det senaste avslutade verksamhetsåret.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2024