Fritidsbidrag

Som förening har du möjlighet att söka bidrag från kommunen.

Här listas de bidrag som Teknik- och fritidsnämnden fördelar till föreningar, organisationer och andra verksamma inom fritidsområdet. Idrottsföreningar som söker bidrag ska ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år.

Aktivitetsbidrag

Bidragsberättigade är barn och ungdomar i åldern 7-25 år och bidrag kan sökas för aktiviteter som sker i föreningens regi. Undantag är för funktionsrättsorganisationer där ingen övre åldersgräns finns. För att vara bidragsberättigad måste föreningen ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år. Undantag är funktionsrättsorganisationer där ingen åldersgräns finns.

En aktivitet ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé och det ska vara en ledarledd gruppaktivitet. Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år.

Gruppen får inte, även om det finns flera ledare, delas i mindre grupper för att få flera aktiviteter.

En aktivitet ska omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare och bidraget kan erhållas för maximalt 30 deltagare per aktivitet.

En aktivitet ska pågå minst 60 minuter (omklädning inkluderas) och en deltagare får endast räknas en gång per dag.

Vid varje aktivitet ska närvaro på deltagare och ledare redovisas och redovisningen ska sammanställas. Studiecirklar, entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang är inte bidragsberättigade.

Redovisningen till kommunen av antalet genomförda aktiviteter och deltagarantal görs genom e-tjänst. (Närvarolistor ska inte skickas med vid ansökan men ska sparas av föreningen i fyra år för eventuell revision.) Ansökan ska undertecknas av föreningen.

Redovisningsperioder är 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december.

Bidrag per godkänd aktivitet:      22 kronor

Bidrag per godkänd deltagare:    3,50 kronor

Medlemsbidrag

Medlemsbidrag kan föreningar som har minst 10 aktiva medlemmar och för idrottsföreningar gäller minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år söka.

Med aktiv medlem menas medlem som betalat medlemsavgift och aktivt deltar i föreningens verksamhet. Bidragsberättigade är barn och ungdomar i åldern 7-25 år med undantag för funktionsrättsorganisationer där ingen övre åldersgräns finns.

Bidrag per bidragsberättigad medlem:                    25 kronor

Bidrag per medlem för funktionsrättsorganisationer:  75 kronor

Lokalbidrag

Ideella föreningar som driver/förvaltar eller hyr icke kommunal subventionerad anläggning/klubblokal i Strängnäs kommun kan söka lokalbidrag. I anläggningen/klubblokalen ska föreningens ordinarie verksamhet bedrivas. För att vara bidragsberättigad måste föreningen ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år. Undantag är funktionsrättsorganisationer där ingen åldersgräns finns.

Föreningen kan erhålla lokalbidrag med 25 procent av verifierade kostnader. Maximalt bidrag som kan erhållas är 25 000 kronor. 

Bidragsberättigade kostnader är:

  • Hyra
  • Amortering, ränta
  • El, värme, vatten, sophantering
  • Försäkring
  • Mindre reparationer och underhållskostnader 

Lokalbidraget gäller inte för lösa inventarier och större fastighetsreparationer. 

Bidraget beräknas på kostnader upptagna i senaste årsredovisningen. Kostnaderna ska bokföras under separat slag/konto i redovisningen.

Bidrag till resor och domare

Föreningar kan söka 25 procent i bidrag för kostnader föreningen haft för tävlingsresor och domare. Bidraget ges till barn/ungdom - och juniorverksamhet. Bidraget gäller för kostnader föreningen haft inom Sverige. Enskilda resebidrag för instruktörer, ledare, aktiva utövare, styrelsemedlemmar etcetera, är inte bidragsberättigade. 

Bidraget beräknas på kostnader upptagna i senaste årsredovisningen. Kostnaderna ska bokföras under separat slag/konto i redovisningen och kostnader för ungdomar och vuxna ska vara skilda åt.

För att vara bidragsberättigad måste föreningen ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år. Undantag är funktionsrättsorganisationer där ingen åldersgräns finns.

Utbildningsbidrag

Utbildningsbidrag avser bidrag till utbildning som ligger i linje med föreningens verksamhet och idé. Bidrag kan sökas av föreningar som bedriver ungdomsverksamhet med minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-25 år. Kostnaden för utbildningen ska vara minst 300 kronor per deltagare och för varje deltagare ges 50 procent av kostnaden i bidrag. Maximalt bidrag som kan ges är 1000 kronor per deltagare. Kurser som är subventionerade av Strängnäs kommun är inte bidragsberättigade.

Redovisningsperioder är 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december.

Stimulansbidrag

Stimulansbidrag avser idéer om något nyskapande och det är i första hand ämnat till ungdomsverksamhet, 7-25 år. Satsningen ska inte vara något som är föreningens ordinarie verksamhet och som återkommer år efter år.

Nystartade föreningar kan ansöka om stimulansbidrag om de uppfyller minst ett av de grundläggande kriterierna i Strängnäs kommuns bidragspolicy.

Ungdomar 13-25 år, minst tre personer, kan söka stimulansbidrag utan att vara en förening om de har en ny idé och att idén uppfyller minst ett av de grundläggande kriterierna i bidragspolicyn.

Stimulansbidraget kan bestå av kontanta medel eller av andra tjänster som till exempel nolltaxa på lokal.

Fritidsbidragen ansöks genom kommunens e-tjänst.

Ansökningstider

Ansökan om aktivitetsbidrag och utbildningsbidrag ska vara inskickad till kommunen senast 25 februari respektive 25 augusti och bidraget utbetalas i oktober respektive april.

Ansökan om medlemsbidrag, lokalbidrag och bidrag till resor och domare ska vara inskickad till kommunen senast 25 augusti och bidraget utbetalas i februari nästkommande år. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse från det senaste verksamhetsåret bifogas.

Stimulansbidrag kan sökas löpande under året och bidragssumman är inte fastlagd.

För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

Särskilda överenskommelser

Teknik- och fritidsnämnden kan teckna särskilda överenskommelser med föreningar.


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2024