Grönplaner

Mälarlundens utegym.

En strategisk grönplanering är en viktig del i ett hållbart samhälle. Strängnäs kommun befinner sig i ett snabbväxande skede. Utbyggnaden av infrastruktur, byggnader och bostäder ska sättas i relation till befintlig och önskvärd grönstruktur.

Miljöbalken och plan- och bygglagen lyfter de gröna frågorna med krav att kommunerna ska planera för en ändamålsenlig grönstruktur. Enligt lagstiftningen ska även kommunerna värna om dess urbana friytor, både långsiktigt och hållbart. I detta sammanhang är grönplanen ett viktigt redskap.

Friytorna kan delas in i tre grupper utifrån betydelsen för:

  • Användning, områden som bland annat kan användas till avkoppling, lek, idrott och kommunikation.
  • Stadsbyggnad, estetiska och kulturhistoriska funktioner.
  • Stadsekologi, grönstrukturens tekniska funktion, så som hantering av dagvatten och stadsklimat, och den biologiska mångfalden i staden och på landsbygden.

Målsättning

I grönplanen formuleras sex mål som ger underlag för beslut i fördjupningen av översiktsplanen.

  1. Visionen om det kompletta samhället – den tydliga grönstrukturen.
  2. Grönområden ska bidra till kommunens hållbara utveckling.
  3. Främja den biologiska mångfalden.
  4. En god tillgänglighet och nåbarhet till urbana friytor i Strängnäs kommun.
  5. Bra kvalitet och hög kvantitet av urbana friytor i Strängnäs kommun.
  6. Balanserings- och grönytefaktormetoden ska införas i planeringsprocessen.

Grönplaner

Grönplan A

Grönplan del A innehåller mål och riktlinjer för utvecklingen av grönstrukturen i ett kommunövergripande perspektiv. Till Grönplan A hör också de områdes- och tätortsspecifika grönplanerna, B-serien, som fungerar som en direkt fortsättning på Grönplan del A.

Områdes- och tätortsspecifika grönplaner, B-serien

Grönplanerna i  B-serien är områdesspecifika grönplaner som behandlar ett mindre geografiskt område inom kommunen. De innehåller information om planområdet, inventeringar av befintlig grönstruktur och en vägledning inför framtida planering. Det finns tre områdes- och tätortsspecifika grönplaner:

Handlingar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2021