Utveckling av Mötesplats Åker

Nu pågår ett arbete med att utveckla Mötesplats Åker för att se till att fler har möjlighet att använda huset, mötas och bidra till ett attraktivt Åkers styckebruk för alla.

möte mellan fåglar

Vad händer nu?

Det har kommit in många synpunkter om möteplatsens gröna rum – parken på Torget. Engagemanget hos invånarna har varit stort, vilket är jätteroligt. Stort tack för det! Här kan du läsa en nyhet med en sammanställning och om vad som ska hända nu. Dessutom hittar du en länk till ett dokument som redovisar alla synpunkter där.

Synpunkterna hanteras av teknik- och servicekontorets driftenhet med ansvar för parken, kulturkontoret med ansvar för de kommunala möteplatserna och andra kommunala avdelningar som berörs av några av de inkomna synpunkterna.

Detta har hänt

Här kan du läsa mer om de olika dialogaktiviteterna som har varit.

Medborgardialog om parken - mötesplatsens gröna rum

Under den sista veckan i mars 2021 bjöd kommunen in alla intresserade att vara med och tycka till om ett antal olika förslag på åtgärder för parken på Torget. Förslagen presenterades av kommunens driftenhet som tagit fram dem efter att ha tittat på synpunkter som kommit in i dialogen om mötesplatsen under hösten 2020. Det fanns också en möjlighet att komma med egna idéer.

På grund av covid-lagen var det inte möjligt att genomföra en dialog på plats i parken. Istället satte kommunen upp en slinga med sex stationer med informationsskyltar, där Åkersbor kunde tycka till om belysning, grönområden och olika aktiviteter för rörelse och vila.

Svaren kunde lämnas in både på papper och digitalt. Dessutom fanns det en möjlighet att vara med på en digitalt dialogmöte lördagen den 27 mars. Cirka 60 personer lämnade in synpunkter som nu vägs samman med synpunkterna som har kommit in tidigare.

I våras inleddes dialogen med del 1 om syftet och driftsformer.
Under oktober fortsatte dialogen med del 2 och 3 om hur vi ska samverka i huset och vad vi behöver tänka på när vi ska fortsätta utveckla mötesplatsen och lokalerna. Det fanns också en möjlighet att skicka in synpunkter via en enkät.

De som inte hade möjlighet att delta under dialogerna i oktober fick också en möjlighet att lämna in tankar och idéer digitalt. En digital enkät låg ute på kommunens webbplats till och med den 30 november 2020.

Så här såg upplägget upp för de två dialogmöten som hanns med före de skärpta råden för att bromsa spridningen av covid-19 trädde i kraft.

Del 2. Hur gör vi det här bäst tillsammans?

Vid det här tillfället ska vi diskutera de mjuka värdena, om hur vi ska samverka och hur vi vill att mötesplatsen ska utvecklas.

Hur vill vi känna när vi är på Mötesplats Åker? Vad ska mötesplatsen bidra med till kommundelen?

Tid och plats: 22 oktober 2020 klockan 18-20, Åker folkets hus

Del 3. Vilka behov ser vi?

Vid det här tillfället är det de fysiska lokalerna vi ska diskutera. Det kan handla om tillgänglighet men också trivsel och trygghet.

Vad behöver vi tänka på särskilt på när olika verksamheter, föreningar och ortsbor ska samsas om utrymmena?

Tid och plats: 3 november 2020 klockan 18-20, Åker folkets hus

Vårens medborgardialog om syfte och driftsformer

I början av 2020 bjöd Kulturnämnden in till en bred medborgardialog om alla tre kommunala mötesplatser i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk. Synpunkterna som kom in i till kommunen i den dialogen, som var del 1 av de 3 planerade aktiviteterna, finns fortfarande med i underlaget för att kunna ta så bra beslut som möjligt. Du kan ta del av sammanställningen av synpunkterna som kom in i våras i Kulturnämndens protokoll , 410 kB..

Vad är en kommunal mötesplats?

En kommunal mötesplats är inte bara en plats för dig där du och din förening träffas, det är också en plats för möten med andra. I Strängnäs kommun har våra folkvalda politiker kommit överens om en definition för att beskriva vad en mötesplats ska vara här.

En mötesplats är en plats där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen.

Strängnäs kommun stödjer kommunala mötesplatser i olika driftsformer i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk för att:

  • Ge medborgare möjlighet att växa genom delaktighet, kreativt medskapande och social samvaro över sociala, kulturella och åldersmässiga gränser.
  • Ge medborgare, grupper av medborgare och civilsamhället tillgång till tillgängliga och trygga lokaler för gemensamma upplevelser, möten och dialog.
  • Tillvarata engagemang och stärka samhörigheten i kommundelen. Det kan bidra till att utveckla lokaldemokratin, öka den upplevda tryggheten och attraktionskraften i kommundelen.

Bakgrund och mer information

Kommunen köpte Folkets hus 2017 med målet att skapa en levande mötesplats för alla i kommundelen.

Om verksamheterna och platsen

Under de första två åren låg ansvaret för att driva verksamheten på föreningen Porten. Från och med 2020 tog Strängnäs kommun över det ansvaret i samband med att fritidsgården, som är en kommunal verksamhet, flyttade in i huset. Fritidsgården är en öppen, främjande fritidsverksamhet för ungdomar i åldern 13-18 år.

Mötesplats Åker ligger i Åkers folket hus på Torget 1 i Åkers styckebruk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2021